Wybory 2016

Komunikaty Komisji Wyborczej Uczelni

Rozwiń wszystkie
 
Komunikat nr 15 w sprawie podziału mandatów do Senatu - 2016.03.18
rozwiń
 
Komunikat nr 14 w sprawie oczywistych omyłek pisarskich - 2016.03.18
rozwiń
 
Komunikat nr 13 KWU w sprawie ogłoszenia kandydatów na prorektorów - 2016.03.17
rozwiń
 
Komunikat nr 10 w sprawie oczywistych omyłek pisarskich - 2016.03.09
rozwiń
 
Komunikat nr 9 w sprawie zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora - 2016.03.08
rozwiń
 
Komunikat nr 8 w sprawie oświadczenia lustracyjnego - 2016.03.08
rozwiń
 
Komunikat nr 7 w sprawie ogłoszenia listy elektorów Uczelni - 2016.03.08
rozwiń
 
Komunikat nr 6 KWU - 2016.03.07
rozwiń
 
Komunikat nr 5 KWU - 2016.03.07
rozwiń
 
Komunikat KWU nr 4 w sprawie ogłoszenia terminów kolejnych wyborów uzupełniających - 2016.03.04
rozwiń
 
Komunikat w sprawie proporcjonalnego podziału mandatów - 2016.02.14
rozwiń
 

Na podstawie art. 6, 8 i 9 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący podział mandatów w wyborach członków kolegium elektorów Uczelni w roku 2016:
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy -
69.
2. Przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni:
27
  a. Wydział Nauk Społecznych –  9
  b. Wydział Filologiczno-Historyczny – 10 (9 studentów i 1 doktorant)
  c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 8
3. Przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami uczelni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy -
7
4. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy:
32
  a. Wydział Nauk Społecznych -
10
  b. Wydział Filologiczno-Historyczny -
10
  c. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy -
10
  d. Jednostki międzywydziałowe - 2

Łączna liczba elektorów Uczelni -
135

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk,
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni nr 3 - 2016.02.14
rozwiń
 

Na podstawie art. 39 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący wzór karty zgłoszenia kandydata do organów wyborczych, kolegialnych oraz na stanowiska rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów:
1. Oznaczenie wyborów (np. wybory członków kolegium elektorów Uczelni, wybory rektora, wybory prorektorów, wybory dziekana wydziału…, wybory prodziekanów wydziału…, wybory do senatu, wybory do rady wydziału…).
2. Imię i nazwisko kandydata.
3. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony lub studiuje.
4. Tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
5. Oświadczenie, że Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
6. Oświadczenie, że kandydat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (nie dotyczy nauczycieli akademickich i studentów).
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i podjęcie obowiązków w przypadku wybrania (wraz z jego podpisem).
8. Data zgłoszenia.
9. Czytelny podpis zgłaszającego

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata [.doc]
Pobierz formularz zgłoszenia kandydata [.pdf]

Komunikat Komisji Wyborczej Uczelni nr 2 - 2016.02.14
rozwiń
 

Na podstawie art. 9, pkt. 2 i 4 Regulaminu Wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ogłasza się, że:

2 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 Wydział Nauk Społecznych, w godz.: 12: 00- 14: 00 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 Wydział Filologiczno-Historyczny, w godz.: 12:00 – 14:00 Jednostki Międzywydziałowe
4 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 pracownicy administracyjni

Kandydatów na elektorów Uczelni należy zgłaszać wyłącznie na kartach, których wzór znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu oraz na stronach internetowych Uczelni (zakładka WYBORY 2016, Komunikat nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego (piątek) do godz. 13:00 w sekretariacie Komisji Wyborczej Uczelni w Słupsku, przy ul. Westerplatte 64, pokój nr 306.

Wzór karty zgłoszenia kandydata do organów wyborczych, kolegialnych oraz na stanowiska rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów:
1. Oznaczenie wyborów (np. wybory członków kolegium elektorów Uczelni, wybory rektora, wybory prorektorów, wybory dziekana wydziału…, wybory prodziekanów wydziału…, wybory do senatu, wybory do rady wydziału…).
2. Imię i nazwisko kandydata.
3. Nazwa jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony lub studiuje.
4. Tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
5. Oświadczenie, że Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (dotyczy tylko nauczycieli akademickich).
6. Oświadczenie, że kandydat jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (nie dotyczy nauczycieli akademickich i studentów).
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i podjęcie obowiązków w przypadku wybrania (wraz z jego podpisem).
8. Data zgłoszenia.
9. Czytelny podpis zgłaszającego.

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk,
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat nr 1 komisji wyborczej Uczelni w sprawie ustalenia harmonogramu wyborów - 2016.02.10
rozwiń
 

Na podstawie § 69 Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz art. 37 Regulaminu wyborczego Akademii Pomorskiej w Słupsku ustala się następujący terminarz czynności wyborczych w wyborach organów wyborczych, jednoosobowych i kolegialnych Uczelni i na wydziałach Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku 2016:

2 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 Wydział Nauk Społecznych, w godz.: 12: 00- 14: 00 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 Wydział Filologiczno-Historyczny, w godz.: 12:00 – 14:00 Jednostki Międzywydziałowe
4 marca - wybory członków kolegium elektorów Uczelni. Wybory odbywać będą się w Auli 414 ul. Westerplatte 64: w godz.: 09: 00 - 11: 00 pracownicy administracyjni
9 marca, godz. 12: 00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko rektora.
16 marca, godz. 11:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym kandydaci na stanowisko rektora przedstawią swój program wyborczy kolegium elektorów Uczelni.
16 marca, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory rektora.
6 kwietnia, godz. 12:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - otwarte zebranie pracowników i studentów Uczelni, na którym rektor-elekt przedstawi kandydatów na stanowiska prorektorów.
6 kwietnia, godz. 13:00, aula nr 414 przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku - wybory prorektorów.
UWAGA: Dokładna godzina i miejsce dalszych wyborów i zebrań na poszczególnych wydziałach zostaną podane w oddzielnych komunikatach Komisji Wyborczej Uczelni oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych.
13 kwietnia - wybory członków wydziałowych kolegiów elektorów.
20 kwietnia - wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko dziekana poszczególnych wydziałów.
27 kwietnia - otwarte zebranie pracowników i studentów, na którym kandydaci na stanowisko dziekana przedstawią swój program wyborczy kolegium elektorów poszczególnych wydziałów.
27 kwietnia - wybory dziekanów poszczególnych wydziałów.
11 maja - otwarte zebranie pracowników i studentów, na którym dziekani-elekci przedstawią kandydatów na stanowiska prodziekanów.
11 maja - wybory prodziekanów.
18 maja - wybory członków senatu.
1 czerwca - wybory członków rad poszczególnych wydziałów.

prof. dr hab. Anatoliy Barannyk,
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni