Akty prawne

Akademia Pomorska

Uchwały
2016.10.26 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz regulaminów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – SZJK z załącznikami – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin KJKSP z załącznikami – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin KPI z załącznikami – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin KWPK z załącznikami – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin KPS – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin SKD – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin SKN – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin UKJK – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin UKO – [zobacz]

2016.05.25 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]

2016.04.27 Uchwała wprowadzająca aneks nr 2 do uchwały z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu Plagiat.pl w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wytycznych do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Instrukcja – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin – [zobacz]

2016.01.27 Uchwała w sprawie wprowadzenia Procedury Badania Losów Zawodowych Absolwentów
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Procedura – [zobacz]

2015.12.16 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Oceny Nauczycieli Akademickich
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin – [zobacz]

2015.12.16 Uchwała w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Nauki
• Uchwała – [zobacz]

2015.11.25 Uchwała w sprawie określenia wzoru umowy o potwierdzeniu efektów uczenia się
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Umowa o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się – [zobacz]

2015.11.25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowej organizacji WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – System Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]
• Załącznik – Schemat organizacyjny WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]

2015.11.25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wytycznych do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Wytyczne do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]

2015.11.25 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu System Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – System Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]

2015.09.30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Obowiązków Opiekuna Roku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik nr 1 – regulamin obowiazkow Opiekuna Roku – [zobacz]
• Załącznik nr 2 (s. 3) – ankieta oceniająca jakość kształcenia i warunki studiowania – [zobacz]
• Załącznik nr 3 (s. 4) – procedura ankietyzacji studentów lat pierwszych – [zobacz]

2015.09.30 Uchwała w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Oceniającej
• Uchwała – [zobacz]

2015.05.27 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do procedury weryfikowania projektów programów kształcenia oraz procedury zatwierdzania programów programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – procedura zatwierdzania programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]
• Załącznik – załącznik nr 1 do procedury zatwierdzania programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]
• Załącznik – procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku – [zobacz]

2015.05.27 – Uchwała w sprawie wprowadzenia procedury potwierdzania efektów uczenia się
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – [zobacz]

2015.04.29 Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Regulamin Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku (obowiązuje od 1.10.2015) – [zobacz]

2015.03.25 Uchwała w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych
• Uchwała – [zobacz]

2015.01.28 Uchwała w sprawie zmian do uchwały NR/R/004/27/13 z dnia 29 maja 2013 r. – kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego przez studentów – [zobacz]

2014.03.26 Uchwała w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących organizacji praktyk na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Ocena praktyk przez studenta – [zobacz]
• Załącznik – Zakres obowiązków opiekuna praktyk – [zobacz]
• Załącznik – Wytyczne do oprac. regulaminu praktyk na studiach podyplomowych – [zobacz]

2014.02.26 Uchwała w sprawie wprowadzenia kwestionariusza oceny opiekuna I roku oraz kwestionariusza oceny opiekuna II i III roku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – Ocena opiekuna I roku – [zobacz]
• Załącznik – Ocena opiekuna II i III roku – [zobacz]

2013.12.18 Regulamin Oceny Nauczycieli Akademickich
• Uchwała – [zobacz]
• Regulamin – [zobacz]

30.10.2013 Zmiany w składach Komisji Senackich
• Uchwała – [zobacz]

25.09.2013 Zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Oceniającej
• Uchwała – [zobacz]

2013.06.19 Wytyczne do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.06.19 System Zarządzania Jakością Kształcenia AP w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.06.19 Procedury zatwierdzania programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia
• Uchwała – [zobacz]
• Procedura – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.05.29 Procedury przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz procedura dotycząca oceny przyczyn rezygnacji ze studiów
• Uchwała – [zobacz]
• Procedura – [zobacz]
• Procedura – [zobacz]
• Procedura – [zobacz]

2013.04.24 Uzupełnienie składu Komisji ds. Nauki oraz Komisji Dydaktyki
• Uchwała – [zobacz]

2013.04.24 Zatwierdzenie struktury organizacyjnej WSZJK AP
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.04.24 Zatwierdzenie regulaminów i procedur WSZJK
• Uchwała – [zobacz]
• Regulaminy – [pobierz]

2013.04.24 Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego przez studentów
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.03.27 Regulamin badania losów zawodowych absolwentów
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.01.30 Procedury weryfikowania programów kształcenia
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.01.30 Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych
• Uchwała – [zobacz]
• Procedura – [zobacz]
• Protokół hospitacji – [zobacz]

2013.01.30 Zakres obowiązków nauczycieli akademickich
• Uchwała – [zobacz>]

2012.10.31 Zdefiniowanie studiów niestacjonarnych
• Uchwała – [zobacz]

2012.10.31 Uzupełnienie składu Komisji Senackich
• Uchwała – [zobacz]

2012.09.25 Powołanie składu Komisji Senackich
• Uchwała – [zobacz]

2012.06.27 Program rozwoju dydaktyki i badań AP
• Uchwała – [zobacz]

2012.04.25 Zasady funkcjonowania WSZJK AP – 2012
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.03.28 Regulamin studiów
• Uchwała – [zobacz]
• Regulamin – [zobacz]

2012.02.29 Regulamin obowiązków Opiekuna Roku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.02.29 Regulamin określający zasady funkcjonowania „Systemu Plagiat.pl w Akademii Pomorskiej w Słupsku” 2012
• Uchwała – [zobacz]
• Regulamin – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]
• Arkusz oceny pracy dyplomowej – [zobacz]

2011.12.14 Harmonogram projektowania i zatwierdzania programów kształcenia na rok akademicki 2012/2013
• Uchwała – [zobacz]

2011.10.26 Regulamin określający zasady funkcjonowania „Systemu Plagiat.pl w Akademii Pomorskiej w Słupsku” 2011
• Uchwała – [zobacz]
• Regulamin – [zobacz]

2010.03.31 Przyjęcie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Uchwała – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

Zarządzenia
2017.12.21. Zarządzenie Rektora AP w Słupsku w sprawie aktualizacji składów Komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]

2016.12.20 Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia wzoru dziekana z działalności wydziału
• Zarządzenie – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2016.12.15 Zarządzenie w sprawie zasad konstruowania programów kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2016.10.28 Zarządzenie Rektora w sprawie aktualizacji składów komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
• Zarządzenie - [zobacz]

2015.12.01 Aktualizacja składów komisji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku
• Zarządzenie - [zobacz]

2014.04.30 Wzór sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału
• Zarządzenie – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2013.05.13 Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]

2013.04.23 Zasady planowania zajęć dydaktycznych
• Zarządzenie – [zobacz]

2013.03.28 Zmiany w Komisjach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]

2013.03.18 Powołanie administratora systemu Plagiat.pl
• Zarządzenie – [zobacz]

2013.03.11 Zmiana w składzie Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]

2013.01.11 Powołanie zespołu ds. opracowania zmian w Strategii Rozwoju AP w Słupsku
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.11.19 Zasady rekrutacji kadry akademickiej – LLP Erasmus
• Zarządzenie – [zobacz]
• Regulamin – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.10.01 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania losów absolwentów
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.06.22 Zasady odwoływania, przekładania i odpracowywania zajęć dydaktycznych
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.04.26 Powołanie zespołu ds. programu rozwoju dydaktyki i nauki
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.04.12 Wprowadzenie kwestionariusza ankiety oceny pracownika administracyjnego dziekanatu, sektetariatu Instytutu/Katedry i Biura ds. Kształcenia i Studentów oraz opiekuna praktyk i opiekuna roku przez studentów
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.04.12 Ocena pracowników administracji
• Zarządzenie – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

2012.02.22 Powołanie Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych
• Zarządzenie – [zobacz]

2012.02.21 Wprowadzenie ujednoliconych wzorów opisu modułu kształcenia (sylabusa), tabel i matryc efektów kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]
• Przykład – [zobacz]
• Sylabus AP – [zobacz]
• Tabela odniesień efektów kształcenia – [zobacz]

2012.01.30 Zasady konstruowania programów kształcenia zgodnie z KRK
• Zarządzenie – [zobacz]

2011.12.22 Powołanie zespołu do opracowania modelu zarządzania jakością kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]

2011.12.22 Powołanie Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia
• Zarządzenie – [zobacz]

2011.12.20 Zasady konstruowania programów kształcenia zgodnie z KRK dla Szkolnictwa Wyższego obowiązującymi dla programów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 oraz kompletowania dokumentacji dla programów w AP w Słupsku
• Zarządzenie – [zobacz]
• Załącznik – [zobacz]

Zatwierdzone efekty i programy kształcenia
2017.12.13. Uchwała Senatu AP w Słupsku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Geografia SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.12.13. Uchwała Senatu AP w Słupsku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Geografia SDS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.11.22. Uchwała Senatu AP w w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria cyberprzestrzeni SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.09.27. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku matematyka SDS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.09.27. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku biologia SDS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.06.21. Uchwała Senatu AP ww sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.06.21. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Literaturoznawstwo STS
• Uchwała – [zobacz]

2017.06.21. Uchwała Senatu AP w sprawie zmian do Uchwały nr R/004/46/12 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia – w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012 – 2015
• Uchwała – [zobacz]

2017.05.24. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia STS
• Uchwała – [zobacz]

2017.05.24. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Politologia SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.05.24. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia SDS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.05.24. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Historia SPS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.04.26. Uchwała Senatu AP w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku studiów drugiego stopnia Pielęgniarstwo o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.04.26. Uchwała Senatu AP w w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia polska SDS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.04.26. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia polska SPS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.04.26. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia SDS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.04.26. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Filologia SPS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym kierunku studiów drugiego stopnia Zarządzanie
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym kierunku studiów pierwszego stopnia Cybernetyka społeczna
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku studiów pierwszego stopnia Informatyka, studia inżynierskie
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych Mediacje i negocjacje w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika SDS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Pedagogika SPS o profilu ogolnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Praca socjalna SPS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SDS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Socjologia SPS o profilu ogólnoakademickim
• Uchwała – [zobacz]

2017.03.29 Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Administracja SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.02.22. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku studiów Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.02.22. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku studiów Pielęgniarstwo, SDS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.02.22. Uchwała Senatu AP w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku studiów Informatyka SPS, 3,5-letnie inżynierskie o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.01.25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.01.25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe SDS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.01.25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Cybernetyka społeczna SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.01.25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie SPS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2017.01.25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunku Zarządzanie SDS o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2016.11.30 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria środowiska
• Uchwała – [zobacz]

2016.10.26 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe
• Uchwała – [zobacz]

2016.10.26 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Ratownictwo medyczne
• Uchwała – [zobacz]

2016.09.28 Uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów Inzynieria środowiska (49.16)
• Uchwała – [zobacz]

2016.06.22 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Zdrowie publiczne (37.16)
• Uchwała – [zobacz]

2016.06.22 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Politologia
• Uchwała – []

2016.04.27 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Edukacja techniczno-informatyczna (22.16)
• Uchwała – [zobacz]

2016.04.27 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Fizyka techniczna (21.16)
• Uchwała – [zobacz]

2016.04.27 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Matematyka (20.16)
• Uchwała – [zobacz]

2016.03.23 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów Matematyka
• Uchwała – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie przyjęcia opisów efektów kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja
• Uchwała – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie
• Uchwała – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria środowiskowa
• Uchwała – [zobacz]

2016.02.24 Uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Zarządzanie.pdf
• Uchwała – [zobacz]

2015.06.17 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów „ochrona środowiska” studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, studia stacjonarne i niestacjonarne
• Uchwała – [zobacz]

2015.04.15 Uchwała w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kierunku studiów pierwszego stopnia „kosmetologia”
• Uchwała – [zobacz]

2015.03.25 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów „fizjoterapia”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2015.03.25 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów „kosmetologia”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2015.01.28 Uchwała w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów „administracja”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
• Uchwała – [zobacz]

2015.01.28 Uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „administracja”
• Uchwała – [zobacz]

2012.09.25 Zatwierdzenie programów kształcenia w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 (biologia, fizyka techniczna, geografia, filozofia, filologia)
• Uchwała – [zobacz]

2012.06.27 Zatwierdzenie programów kształcenia w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 (biologia i filologia)
• Uchwała – [zobacz]

2012.06.13 Zatwierdzenie programów kształcenia w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 (pedagogika, praca socjalna, matematyka, edukacja techniczno)
• Uchwała – [zobacz]

2012.05.30 Zatwierdzenie programów kształcenia w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 (zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, socjologia)
• Uchwała – [zobacz]

2012.04.25 Zatwierdzenie programów kształcenia na studia I stopnia (studia stacjonarne) w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 (matematyka, turystyka)
• Uchwała – [zobacz]

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym – [zobacz]
• Rozporządzenie MNiSW w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego – [zobacz]
• ECTS – przewodnik – [zobacz]
• Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? – [zobacz]

PKA