Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Pracownicy

 1. Rozporządzenie MNiSW w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej [Zobacz]
 2. Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia [Zobacz]
 3. Rozporządzenie MNiSW w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych [Zobacz]

 1. Regulamin oceny nauczyciela akademickiego [Zobacz]
 2. Regulamin wewnętrzny grantów dla młodych naukowców [Zobacz]
 3. Regulamin obowiazków opiekun roku [Zobacz]
 4. Regulamin rozdziału środków statutowych [Zobacz]
 5. Regulamin konkursu na nauczyciela akademickiego [Zobacz]
 6. Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku [Zobacz]
 7. Arkusz oceny pracy dyplomowej:
  • licencjackiej - bez efektów kształcenia [Zobacz]
  • inżynierskiej - bez efektów kształcenia [Zobacz]

  • licencjackiej [Zobacz]
  • inżynierskiej [Zobacz]
  • magisterskiej [Zobacz]
  • słuchacza studiów podyplomowych [Zobacz]

Przydatne linki [Zobacz]

Wykaz pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego:

 • Instytut Biologii i Ochrony Środowiska [Zobacz]
 • Instytut Fizyki [Zobacz]
 • Instytut Geografii i Studiów Regionalnych [Zobacz]
 • Instytut Matematyki [Zobacz]
 • Instytut Nauk o Zdrowiu [Zobacz]


Sposób obliczania oceny końcowej przedmiotu [Zobacz]

Kalkulator do wyliczania średniej ważonej z przedmiotu/modułu (przy egzaminie należy wziąć procenty z sylabusów) [Zobacz]

Odpłatność za DS przez pracowników [Zobacz]

Obowiązek dokumentowania przebiegu studiów przez nauczycieli akademickich [Zobacz]

Konkurs dla młodych naukowców - termin składania wniosków 20.06.2015r. - [Zobacz]

Opłaty za korzystanie nauczycieli z akademika i lokali mieszkalnych [Zobacz]

Procedura zatrudniania nauczycieli akademickich [Zobacz]

Wyjazdy służbowe [Zobacz]

Zasady odpowiedzialności BHP [Zobacz]