Regulaminy

Regulaminy:
- Regulamin Studiów
- Regulamin Studiów podyplomowych oraz załączniki do regulaminu
- Regulamin przyznawania pomocy materialnej
- Regulamin Samorządu Studenckiego
- Regulamin mieszkańca DS

Ustawy i Rozporządzenia:
- Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 6.12.2006  

Komisja dyscyplinarna ds. studentów:

Kadencja 2012-2014

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów:

 1. dr Grzegorz Piekarski
 2. dr Paweł Kozłowski

 

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Sławomir Pasikowski – przewodniczący
 2. dr Grażyna Lisowska – zastępca przewodniczącego
 3. dr Mariusz Miedziński
 4. Andrzej Sautycz (WMP)
 5. Paulina Hinc (WNS)
 6. Anna Wiesiołek (WFH)

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Janusz Czechowski – przewodniczący
 2. mgr Sebastian Zdończyk – zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Agnieszka Włodarkiewicz
 4. Patryk Szadkowski (WMP)
 5. Krzysztof Szatkowski (WFH)
 6. Patrycja Milewska (WNS)

 

Komisja Dyscyplinarna oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów działa opierając się na Ustawie o szkolnictwie wyższym (Rozdział 6 - Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów) oraz na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego studentów.