Dokumenty

 1. Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku - pobierz plik

 2. Regulamin i schemat organizacyjny - pobierz plik

 3. Regulamin studiów - pobierz plik
  1. Regulamin studiów podyplomowych - pobierz plik

 4. Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych:
  1. Umowy cywilno-prawne (wzory) - przejdź do strony
  2. Formularze dotyczące spraw kadrowych - przejdź do strony
  3. Formularze dotyczące spraw socjalnych - przejdź do strony
  4. Regulamin pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku - pobierz plik
  5. Kodeks etyki pracownika - pobierz plik

 5. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia AP w Słupsku:
  1. Krajowe Ramy Kwalifikacji:
   • Publikacja MNISW o programach kształcenia - pobierz plik
   • Przewodnik ECTS - pobierz plik
   • R/0210/09/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów opisu modułu kształcenia (sylabus), tabel i matryc efektów kształcenia - pobierz plik
   • R/0210/01/12 z dnia 30.01.2012 r. w sprawie okreslania liczby punktów ECTS z lektoratów języków obcych - pobierz plik
   • R/0210/117/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad konstruowania programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego obowiązującymi dla programów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 oraz kompletowania dokum... - pobierz plik
   • R/0004/52/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu projektowania i zatwierdzania programów kształcenia na rok akademicki 2012/2013 - pobierz plik
  2. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - pobierz plik
  3. R-0004-10-10 w sparwie przyjecia "Wew. systemu zapewniajac. jakosc kształcenia w AP" - pobierz plik
  4. Uchwała nr R/0004/24/12 z dn. 25 kwietnia 2012 r. wprowadzająca aneks do uchwały nr R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia "Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku" - pobierz plik
  5. R/0004/18/12 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadzająca Aneks nr 1 do uchwały R/0004/10/10 z 31.03.2010 r. w sprawie przyjęcia Wewnętrznego systemu zapewniającego jakość kształcenia w AP w Słupsku - pobierz plik
  6. Uchwała nr R/0004/15/12 z dn. 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów - pobierz plik
  7. R/0004/09/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu obowiązków Opiekuna Roku - pobierz plik
  8. Uchwała nr R/0004/46/12 z dn. 25 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia - w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: biologia, fizyka techniczna, geografia, filozofia, filologia polska, kulturozna... - pobierz plik
  9. Uchwała nr R/0004/38/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: biologia i filologia - pobierz plik
  10. Uchwała ne R/0004/31/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia - w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: pedagogika, praca socjalna, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizy... - pobierz plik
  11. Uchwała nr R/0004/26/12 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach I stopnia- w tym efektów kształcenia i programów studiów na lata 2012-2015 dla kierunków: zdrowie publiczne, ratownictwoo med. i socjologia - pobierz plik
  12. Uchwała nr R/0004/23/12 z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach I stopnia (stacjonarnych) na lata 2012-2015 dla kierunków: matematyka, turystyka i rekreacja, geografia i ochrona środowiska - pobierz plik
  13. R/0004/17/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kwestionariusza oceny nauczyciela przez studenta - pobierz plik
  14. Zarządzenie nr R/0210/69/12 z dnia 10 września 2012 r. wprowadzające Aneks nr 1 do zarządzenia nr R/0210/08/12 z dn. 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ankietyzacji i ewaluacji - pobierz plik
  15. Zarządzenie R/0210/27/12 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia kwestionariusza ankiety - pobierz plik
  16. R/0210/11/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych - pobierz plik
  17. R/0210/08/12 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. ankietyzacji i ewaluacji - pobierz plik
  18. R/0210/121/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania modelu zarządzania jakością w AP w Słupsku - pobierz plik
  19. R/0210/120/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Programy Kształcenia - pobierz plik
  20. Plagiat.pl: regulamin (oraz zmiana regulaminu)
  21. Arkusz oceny pracy dyplomowej:
  22. Współpraca międzynarodowa - przejdź do strony
  23. Struktura organizacyjna WSZJK - przejdź do strony
  24. Regulaminy WSZJK - przejdź do strony

 6. Ocena pracowników:
  1. Regulamin oceny nauczycieli akademickich w AP w Słupsku - 2012 r. - przejdź do strony

 7. Nagrody i wyróżnienia:
  1. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich - pobierz plik
  2. Regulamin przyznawania wyróżnień honorowych w APS_2012 r. - przejdź do strony

 8. Inne:
  1. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych - pobierz plik
  2. Zarzadzenie nr K/0211/02/2012 z dn. 01 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji gospodarowania mieniem oraz zasady odpowiedzialności za mienie AP w Słupsku" - pobierz plik



PRZEJDŹ DO BIP