Polilog Studia Neofilologiczne - Nr 7/2017
Jesteś tutaj: Strona główna / Nr 7/2017
Nr 7/2017

Lp. Autor Tytuł Abstract PDF
Strona tytułowa Plik .pdf
Spis treści - Contents - Plik .pdf
LITERATURA
1 Aram Аsojan Античные структуры и сюжеты в произведениях русских писателей. Статья 3 czytaj Plik .pdf
2 Сауле Абишева Философия круга в поэзии Б. Пастернака czytaj Plik .pdf
3 Татьяна Филат Автор и герой в произведении И.С. Шмелёва Лето Господне. Статья 1 czytaj Plik .pdf
4 Максим Пономаренко Проблема целостности лирического героя Н.С. Гумилева czytaj Plik .pdf
5 Irena Rudziewicz Взаимосвязь литературы и религии в творчестве эмиграционной поэтессы Ирины Ратушинской czytaj Plik .pdf
6 Ольга Ладохина Категория пространства в эмигрантский период творчества И. Бродского czytaj Plik .pdf
7 Юлия Умидовна Матенова Ориентализм Э.-Э. Шмитта: постмодернистский ракурс czytaj Plik .pdf
8 Siergiej Kormiłow
Gulistan Amanowa
О терминах истории корейской литературы: соотношение корейской, китайской и русско-европейской терминологии czytaj Plik .pdf
9 Анна Степанова Category of aesthetic senses transition (to a question on perusal of an epoch) czytaj Plik .pdf
10 Kinga Koszada oseph Conrad and Aleksander Grin – a comparative study (based on novellas Heart of Darkness and Scarlet Sails) czytaj Plik .pdf
11 Ekaterina Kupriianova Аллюзивная поэтика романа Дж. Уинтерсон Хозяйство света czytaj Plik .pdf
12 Natalia Vladimirova Поэтика рассказанных историй в произведении А.С. Байетт Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз» czytaj Plik .pdf
13 Анна Степанова Повесть Собака Баскервилей А. Конан Дойла и ее киноверсия И. Масленникова в контексте теории культурного трансфера czytaj Plik .pdf
14 Татьяна Мегрелишвили Концептосфера и дискурс в русскоязычной поэзии Грузии czytaj Plik .pdf
15 Gianluca Schiavo Non lo faccio più. La violenza di genere nelle opere di Cristina Obber czytaj Plik .pdf
16 Olga Kutzner Il problema dell’indescrivibile nelle testimonianze letterarie: Se questo è un uomo di Primo Levi e Un mondo a parte di Gustaw Herling-Grudziński czytaj Plik .pdf
JĘZYKOZNAWSTWO, GLOTTODYDAKTYKA, KULTUROZNAWSTWO
17 Hans W. Giessen Eine mediale Aufbereitung sprachlicher Inhalte samt Anmerkungen zur Resistenzkraft des Deutschen in unserer multilingualen Welt czytaj Plik .pdf
18 Mariusz Górnicz Zapożyczenia w tekstach specjalistycznych – klasyfikacja i problemy teoretyczne czytaj Plik .pdf
19 Joanna Szczęk
Marcelina Kałasznik
Bleibt alles in der Familie? – Zu den Funktionen von Personenbezeichnungen in der kulinarischen Nomination im Deutschen czytaj Plik .pdf
20 Natalia Zinukova Формирование языковой личности будущих переводчиков как стратегический ориентир профессионального лингвистического образования czytaj Plik .pdf
21 Виктория Голубева Окказиональные наречия в русских и белорусских поэтических текстах: универсальное, национальное и идиостилевое czytaj Plik .pdf
22 Василий Иванович Супрун Аффрикаты как проявление экспрессивности в языке czytaj Plik .pdf
23 Marek Łukasik Defining the entry unit in a dictionary of non-standard professional vocabulary czytaj Plik .pdf
24 Zoja Nowożenowa
Tatiana Kananowicz
Grafika i paragrafika w przekazie międzykulturowym (na materiale dwujęzycznych tekstów dyskursu naukowego) czytaj Plik .pdf
25 Aleksandra Klimkiewicz Использование материалов Рунета в преподавании РКИ czytaj Plik .pdf
DYSKUSJE I RECENZJE
26 Людмила Сафронова, Орал Арукеноваa Марко Карачьолло, Эмпиричность нарратива. Энактивистский подход, Берлин- Бостон 2014 [Marco Caracciolo, The Experientiality of Narrative. An Enactivist Approach] - Plik .pdf
27 - NOTY O AUTORACH - Plik .pdf

Aby otworzyć pliki .pdf skorzystaj z: Get Adobe Reader lub

PUNKTACJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 6 pkt
23.12.2015
POZYCJA 1195

Kontakt

Sekretarz:
- Piotr Gancarz
polilogneofil@rambler.ru

Polilog w bazie referencyjnej
INDEX COPERNICUS
ICV 2012: 6.18
ICV 2013: 6.97
ICV 2014: 66.03
ICV 2015: 66.95
ICV 2016: 69.72