Konferencje

Konferencja międzynarodowa - Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie

http://visegrad.apsl.edu.pl 

Opis przedsięwzięć składających się na program konferencji:

1. Przedstawienie publicznych referatów, który następnie zostaną opublikowane w formie monografii pokonferencyjnej. Wystąpienia dotyczyć będą jednego z podanych tematów:

a) życie i działalność Leo Kestenberga ze szczególnym uwzględnieniem okresu jego pobytu na ziemiach czeskich i słowackich w czasach Austro-Węgierskich oraz z okresu Republiki Czeskiej w okresie międzywojennym,
b) życie muzyczne oraz rozwój szkolnictwa muzycznego i powszechnej edukacji muzycznej w perspektywie historycznej od początku XIX w. a więc latach tworzenia się podstaw państwowości Czechosłowacji (Czech i Słowacji), Polski i Węgier po czasy współczesne.
c) C. Orff, Z. Kodaly, E. Preussner jako systemy edukacji muzycznej tworzące wzajemne związki w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
d) pedagogika muzyczna w kontekstach idei pedagogiki reformy, powszechności wychowania muzycznego i ustawicznego rozwoju, społeczno – kulturowych uwarunkowaniach, ujęcia historyczne i realia współczesne.
e) dialog i współpraca międzynarodowa w obszarze pedagogiki muzycznej, sztuki, szkolnictwa muzycznego oraz muzyki w powszechnym wychowaniu muzycznym.
f) pedagogika muzyczna w perspektywie porównawczej – różnice i podobieństwa.
g) tradycja i innowacyjność w powszechnym kształceniu muzycznym.
h) współczesne wizje edukacji muzycznej w dualizmie wykonawczej ekspresji oraz refleksyjnego odbioru.
i) edukacja muzyczna jako nieustanne zadanie wychowania w duchu humanizmu, wartości i transmisji dziedzictwa kulturowego.

2. Prezentacje – koncerty muzyczne w czasie trwania konferencji, w których wykonane byłby utwory muzyczne współczesnych (XX – XXI wiek) kompozytorów czeskich, polskich, słowackich i węgierskich. Koncertom będą towarzyszyć prelekcje o kompozytorach, których muzyka jest wykonywana na estradzie.
3. Poprowadzenie podczas trwania konferencji warsztatów muzyczno-dydaktycznych z młodzieżą szkolną i akademicką, które mają na celu przybliżenie kultury artystycznej czeskiej, słowackiej, węgierskiej i polskiej.
4. Wystawa o życiu i działalności Leo Kestenberga.


« powrót