Konferencje

[SK] V. medzinárodná vedecká konferencia „Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra“ - Program konferencie

V. medzinárodná vedecká konferencia

„Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra“

k 70. výročiu presídlenia Ukrajincov z Poľska do USSR v rokoch 1944 – 1946

 

Słupsk, 24. – 26. septembra 2015

 

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorú organizuje Inštitút histórie a politológie Pomorskej akadémie v Słupsku (Poľsko) v spolupráci s Inštitútom politológie Zielonogórskej univerzity, Katedrou histórie politicko-právnych doktrín a dejín práva Zielonogórskej univerzity (Zielona Góra, Poľsko), Ukrajinskou historickou spoločnosťou v Poľsku, Oddelením rusínistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko), Inštitútom vlastivedy Národnej akadémie vied Ukrajiny (Ľviv, Ukrajina), Užhorodskom univerzitom (Užhorod, Ukrajina),   Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) a Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku (Slovensko).

 

Uvedené vedecké podujatie je pokračovaním predchádzajúcich konferencií: „Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – minulosť, prítomnosť a budúcnosť“ (Zielona Góra, 2007), „Lemkovia, Bojkovia, Huculi, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra“ (Zielona Góra, 2009; Slupsk, 2011; Svidník, 2014). Tohtoročná konferencia sa viaže k 70. výročiu presídlenia Ukrajincov z Poľska do USSR (1944 – 1946).

 

Členmi organizačného výboru konferencie sú:

  • dr hab. Roman Drozd, profesor Pomorskej akadémie, vedúci Katedry východných štúdií Pomorskej akadémie v Słupsku,

  • dr Robert Kuśnierz – tajomník,

  • dr Arkadiusz Słabig – tajomník,

  • Mgr. Ing. Katarzyna Mudryk-Praszcza.

 

Členmi vedeckého výboru konferencie sú: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP, prorektor pre vedu Akadémie Pomorskej v Słupsku, doc. Dr. Michal Šmigeľ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici); Dr. Marián Gajdoš (Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach); dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ (Inštitút politológie Zielonogórskej univerzity), dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Katedra histórie politicko-právnych doktrín a dejín práva Zielonogórskej univerzity; Ukrajinská historická spoločnosť v Poľsku); dr hab. Zenon Romanow, prof. AP (Inštitútu histórie a politológie Akadémii Pomorskej v Słupsku); prof. Jarosław Taras (Inštitút vlastivedy Národnej akadémie vied Ukrajiny v Ľvove), prof. Janko Ramač (Oddelenie rusínistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade), dr Piotr Pochyły (Inštitút politológie Zielonogórskej univerzity).

Konferencia má interdisciplinárny charakter. Pracovnými jazykmi sú poľština, ukrajinčina a slovenčina. Cieľom vedeckého podujatia je prezentácia histórie, kultúry a súčasných problémov regionálnych skupín obývajúcich ukrajinsko-poľsko-slovensko-maďarské pohraničie – Lemkov, Bojkov, Huculov, Rusínov (zo severovýchodného Slovenska a zo Zakarpatska na Ukrajine). Je vítaná aj účasť výskumníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou ukrajinských regionálnych skupín, pochádzajúcich nielen z Beskidu Niskiego či Bieszczad, ale aj z Pogórza Przemyskiego, Lubelszczyzny a Podlasia.


Program konferencie - [pozri]


« powrót