Dokumenty / Umowy cywilno-prawne (wzory)

Uwaga!
Wzory umów i innej dokumentacji nalezy stosować po zdjęciu oznaczenia "wzór"


 1. Umowy zlecenia

  Wniosek o zawarcie umowy (zał.1) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

 2. Umowy o dzieło

  Wniosek o zawarcie umowy (zał.1a) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

  • Umowa o dzieło (wzór nr 1) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
   Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich Wykonawców, w przypadku, gdy charakter wykonywanego dzieła wskazuje, że ma ona cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

  • Umowa o dzieło (wzór nr 2) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
   Niniejszy wzór umowy powinien być stosowany w przypadkach, gdy charakter wykonywanego dzieła wskazuje, że nie ma ono cech utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

  • Umowa o korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego (licencyjna) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
   Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy konieczne jest zakupienie uprawnień (licencji) do wykorzystania przy prowadzeniu studiów na czas określony , do których prawa autorskie posiada osoba trzecia. Najczęściej jest to program studiów podyplomowych lub inne opracowanie niezbędne dla uruchomienia bądź kontynuowania (kolejnej edycji) studiów. Może być też wykorzystywane dla wynagradzania nauczycieli, którzy opracowali autorski program i na jego podstawie prowadzą zajęcia. Prawo korzystania z utworu wygasa po czasie określonym w umowie.

  • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (wzór nr 3) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
   Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy niezbędne jest zakupienie utworu, najczęściej będzie to program, opracowanie. Od poprzedniej umowy różni się tym, że na podstawie tej umowy AP w Słupsku staje się właścicielem utworu i może go wykorzystywać w dowolnym okresie w ustalonym zakresie (polach eksploatacji).

  • Rachunek do umowy o dzieło - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

  • Oświadczenie dla celów podatkowych (ZUS) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

  • Oświadczenie dla cudzoziemców - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

  • Protokół odbioru dzieła - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)


   KOMUNIKAT NR 4/2013
   Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku
   z dnia 4 marca 2013 roku
   dotyczy dokumentowania realizacji umów o dzieło

   Prawidłowe udokumentowanie wykonania umowy o dzieło wymaga co do zasady:
   1. Sporządzenia, oprócz rachunku, protokołu odbioru częściowego i końcowego w każdym przypadku realizacji umowy wieloletniej.
   2. W pozostałych przypadkach z wyłączeniem umów na praktyki i umów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem zajęć dydaktycznych, obowiązuje protokół końcowy.
   3. W przypadku umów na praktyki i dydaktykę protokół może być zastąpiony odpowiednią formułą na rachunku. Osoba upoważniona do odbioru dzieła potwierdza na rachunku wykonanie dzieła zgodnie z umową.
   4. Sposób i osoby uprawnione do odbioru dzieła dla przypadków wymienionych w punktach 1, 2, 3, i innych powinna określać umowa.
   Powyższe zgodnie z § 5 ust. 5 „Zasad postępowania w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych w AP w Słupsku” – Zarz. R/0210/57/12, zostanie unormowane przy najbliższej nowelizacji „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w AP w Słupsku” – Zarz. R/0210/95/12.
   Komunikat sporządzono na wniosek Audytora Wewnętrznego.

   Kwestor AP w Słupsku
   Krzysztof Asztemborski 3. Umowy na rzecz wydawnictwa

 4. Aneks do umowy zlecenia/o dzieło - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
  Wzór uniwersalny, który może być stosowany w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zawartych umowach o dzieło lub zlecenia.