PIELĘGNIARSTWO, studia pierwszego stopnia "pomostowe", niestacjonarne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REKRUTACJA 2012/2013

  1. Podstawą przyjęcia na studia jest:
    • Rejestracja on-line i dostarczenie kompletu dokumentów: w tym kwestionariusza osobowego, wydrukowanego przez kandydata podczas ostatniego etapu logowania na stronie: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, fotokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, jedno aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej, kolorowe, w wymiarach 20x25mm, w rozdzielczości 300dpi, oraz oryginału dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.
    • Konkurs świadectw dojrzałości, uwzględniający średnią ocen z przedmiotów maturalnych oraz ocenę z przygotowania zawodowego na dyplomie. Kandydaci z "nową maturą" przyjmowani są w pierwszej kolejności.
    • Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu bez względu na rodzaj zawartej umowy (np. umowy o pracę, umowa cywilnoprawna, niekoniecznie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza). Nie jest wymagane posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i faktyczne jego wykonywanie.
    • W przypadku kandydata, który jest obywatelem państwa obcego niezbędnym wymogiem do jego udziału w studiach pomostowych w ramach Projektu jest to aby cudzoziemiec posiadał ważne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie RP oraz faktycznie wykonywał ten zawód na terenie RP.


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Dynamiczne zmiany zachodzące w pielęgniarstwie determinowane między innymi integracją Polski z krajami Unii Europejskiej stanowią wykładnię do zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych.
Przeobrażenia w obrębie systemu kształcenia zgodnie z oczekiwaniami pielęgniarek i położnych, zmierzają między innymi do stworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej.
Studia pomostowe dla pielęgniarek służą zrównaniu kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych z tymi uznawanymi w krajach Unii Europejskiej.
Od roku akademickim 2008/2009 Akademia Pomorska w Słupsku stała się jednym z wykonawców projektu Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia pt. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
W efekcie ukończenia studiów pomostowych pielęgniarki i położne uzupełnią swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu licencjata.


KSZTAŁCENIE

Program nauczania obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
W czasie uzupełniania kształcenia zawodowego szczególna uwaga jest zwrócona na:
- umiejętności analizy,
- rozwiązywania problemów,
- świadomości użyteczności badań naukowych praktyki pielęgniarskiej / położniczej,
- kształtowania postawy asertywnej,
- relacje interpersonalne
- oraz umiejętności organizacyjne.
Zakres i charakter treści kształcenia oceniony jest indywidualnie w formie learning contract na podstawie standardów kształcenia dla zawodu pielęgniarki, posiadanych oraz zdobywanych w toku studiów kompetencji.
Indywidualny program kształcenia uwzględnia szeroki zakres aktywności własnej studenta, gdyż realizuje się zajęcia teoretyczne w tym self-study i zajęcia praktyczne zgodne co do treści z programem nauczania poszczególnych jednostek modułowych.


STANDARDY KSZTAŁCENIA (pobierz plik)

Program nauczania na studiach zawodowych, w tym wymiar zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych uwzględnia różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunku pielęgniarstwo a programem nauczania ukończonej szkoły pielęgniarskiej.
Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, w 30% lub 50% mogą zostać zaliczane na wniosek studenta na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.


W latach 2008-2012 Katedra Nauk o Zdrowiu zrealizowała w ramach partnerstwa trzy projekty unijne z PROGRAMU REGIONALNEGO: NARODOWA STRATEGIA WSPÓLNOŚCI W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

Nowoczesne symulatory - urządzenia symulujące czynności życiowe człowieka, w tym patologię, umożliwiają wykorzystywanie procedur medycznych, monitorowanie funkcji życiowych, programowanie różnych stanów fizjologicznych, ich różnicowanie i diagnostykę.