REKTOR
REKTOR
AKADEMII POMORSKIEJ
dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd
Główne kompetencje Rektora: kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz,
jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni
Dyscyplina: nauki historyczne
Specjalność: historia najnowsza, historia Polski po II wojnie światowej
Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 930
e-mail: rektor@apsl.edu.pl