Biblioteka Uczelniana

Procedura zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych w BU AP

Procedury zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku Realizując zadania statutowe Biblioteka Uczelniana AP w ramach posiadanego budżetu dokonuje zakupu wydawnictw zwartych, czasopism polskich oraz czasopism zagranicznych.

I. Zakup książek

1. Zakupu książek nie obejmuje procedura zamówień publicznych. Zakupu dokonuje się z tzw. „wolnej ręki” w wybranym wydawnictwie, hurtowni książek lub wybranej księgarni. Dobór książek do zakupu dokonywany jest w oparciu o źródła o nowościach, programy studiów oraz obserwację zapotrzebowań pracowników i studentów.
2. Zakres tematyczny kupowanych książek oraz liczba egzemplarzy jednego tytułu określają przede wszystkim kierunki kształcenia na Akademii Pomorskiej w Słupsku. W szczególności pod uwagę brane są następujące kryteria i wskazania:
- główne kierunki kształcenia oraz specjalizacje na studiach I i II stopnia, studiów doktoranckich i podyplomowych,
- literatura zalecana studentom,
- zamówienia pracowników,
- sugestie czytelników,
- liczba studentów.
3. Zakup wydawnictw zwartych prowadzi Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów we współpracy z pracownikami naukowymi AP, Oddziałem Informacji, Oddziałem Obsługi Użytkownika.
4. Publikacje zagraniczne Biblioteka kupuje w wyjątkowych sytuacjach, głównie na zamówienie pracowników naukowych AP. Zgody na ich zakup udziela Dyrektor BU AP.
5. Każdą decyzję odnośnie do zakupu danego tytułu powinny poprzedzać następujące czynności:
- sprawdzenie czy wskazany tytuł jest w zasobach Biblioteki,
- analiza katalogów i baz Biblioteki AP pod kątem istnienia wcześniejszych wydań danego tytułu, innych publikacji danego autora oraz innych tytułów o podobnej tematyce, a także częstotliwości wypożyczeń,
- wnikliwe zapoznanie się z treścią książki na podstawie recenzji lub opisu wydawcy.
6. Pozycje wyselekcjonowane z oferty przedstawianej przez wydawnictwa lub księgarnie zatwierdza do zakupu po uprzednim zapoznaniu się z nimi Dyrektor Biblioteki.
7. Zakupu publikacji należy dokonywać w miarę możliwości po najniższych cenach.
8. Pracownicy odpowiedzialni za zakup zobowiązani są do kontroli wydatków tak, aby dokonywać zakupu przez cały rok nie przekraczając budżetu BU AP.

II. Zakup (prenumerata) wydawnictw ciągłych

1. Czasopisma polskie i zagraniczne zamawiane przez poszczególne Instytuty i Wydziały są kupowane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i procedurami wewnętrznymi AP w Słupsku w tym zakresie.
2. Zamówienie jest realizowane przez komórkę Zamówień Publicznych we współpracy z Biblioteką Uczelnianą.
3. Zakres tematyczny prenumerowanych czasopism winien odpowiadać kierunkom kształcenia na Akademii Pomorskiej w Słupsku.
4. Celem zaspokojenia różnorodnych potrzeb czytelniczych Biblioteka Uczelniana gromadzi również tytuły prasy bieżącej oraz magazyny o charakterze popularnonaukowym i kulturalno-społecznym.
5. Sporządzanie listy tytułów czasopism do prenumeraty poprzedzone jest konsultacjami z Dyrektorami poszczególnych Instytutów oraz innymi jednostkami Akademii. Uwzględniane są również propozycje pracowników naukowych, studentów i innych czytelników.
6. Utrzymywana jest ciągłość prenumeraty uznanych, cenionych i wartościowych czasopism naukowych.
7. Zamówienia na prenumeratę czasopism zagranicznych Dyrektorzy Instytutów, Katedr składają w formie pisemnej do 30 maja roku poprzedzającego rok prenumeraty.
8. Zamówienie na prenumeratę czasopism zagranicznych musi zawierać pisemne zobowiązanie Instytutu, Katedry do pokrycia kosztów prenumeraty jako dysponenta środków finansowych.
9. Propozycje prenumeraty czasopism polskich składa się w formie pisemnej do 10 października roku poprzedzającego rok prenumeraty do Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.
10. W zależności od rozstrzygnięć przetargowych, część tytułów czasopism może być prenumerowana indywidualnie u poszczególnych wydawców.
11. Wydawnictwa akademickie, seryjne, ukazujące się nieregularnie, mające duże opóźnienia zamawiane są bezpośrednio w wydawnictwach i redakcjach.
12. Koszty prenumeraty czasopism polskich udostępnianych w Bibliotece pokrywane są ze środków finansowych Biblioteki Uczelnianej AP.
13. Z dniem wejścia niniejszych Procedur tracą moc Procedury zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2013 r.