Biblioteka Uczelniana

Regulamin Rady Bibliotecznej

REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ

Rada Biblioteczna działa zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutem Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 26.10.2011 r. z późn. zm.

1. Rada Biblioteczna powoływana jest przez rektora na okres jednej kadencji organów

2. Jest organem opiniodawczym rektora.

3. Skład Rady Bibliotecznej określa §21 Statutu Akademii Pomorskiej.

4. Rada wybiera przewodniczącego spośród członków delegowanych przez Rady Wydziałów, mających co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, a w szczególności:
a) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
b) wyrażenie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki Uczelnianej,
c) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych rektorowi,
d) przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

6. Rada zbiera się w razie potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku.

7. Zebrania członków Rady zwołuje jej przewodniczący w uzgodnieniu z dyrektorem Biblioteki Uczelnianej.

8. Rada podejmuje uchwały i decyzje poprzez głosowanie jawne lub tajne, zwykłą większością głosów, przy 50% frekwencji członków.

9. Przewodniczący Rady Bibliotecznej w razie potrzeby przedstawia opinie i uchwały Rady władzom Uczelni lub na posiedzeniach Senatu AP.

10. Z dniem wejścia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Rady Bibliotecznej Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 27 września 2013 r.