Projekty realizowane

Rozwiń wszystkie
 

Projekty AP do listopada 2015r.
rozwiń
 
Projekty Akademii Pomorskiej do września 2014r.
rozwiń
 
Nowe projekty międzynarodowe uruchomione w III/IV kw 2014r.
rozwiń
 

Grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Pozyskaliśmy dofinansowanie do wniosku pt. „Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie: historyczne perspektywy i aktualne odniesienie w europejskim kontekście” w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Pomysłodawcą oraz koordynatorem merytorycznym projektu jest Pan dr Jarosław Chaciński z Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej. Natomiast w pełni profesjonalne tłumaczenie napisanego projektu na język angielski, zawdzięczamy Pani mgr Adrianie Drobko ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych AP.

W ramach działań projektowych zaplanowano zorganizowanie w Słupsku dwudniowej, międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej, podczas której zaprezentowali się najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie pedagogiki muzycznej z kilku krajów Europy Środkowej- Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także z Niemiec, Austrii i Ukrainy.

Konferencja miała wymiar historyczny i odwoływała się do wybitnych postaci tworzących podstawy wychowania muzycznego w tych krajach, np.Leo Kestenberg, Carl Orff, Zoltan Kodaly.

Imprezie towarzyszyły koncerty, wystawy oraz warsztaty muzyczno-dydaktyczne. Okres Realizacji projektu: od 16 października do 18 października 2014 r.

Przedsięwzięcie zakończyło się podpisaniem międzynarodowej umowy o dalszej współpracy naukowo – badawczej pomiędzy uniwersytetami krajów Grupy Wyszehradzkiej, w zakresie pedagogiki muzycznej jako dyscypliny naukowej, w zakresie rozwoju szkolnictwa muzycznego oraz w zakresie powszechnej edukacji muzycznej.

Grant z funduszy norweskich

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu Wizytę Przygotowawczą w ramach funduszy norweskich, której celem było  podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów oraz określenie zasad nowej współpracy z Arctic Uniwersity of Nowary w Tromsø w Norwegii

Koordynatorem projektu jest Pani dr Marii Aleksandrovich z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej, która uczestniczyła z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku w wizycie na ww. norweskiej uczelni. Wizyta pozwoliła na dokonanie ustaleń w zakresie:

  1. organizacja praktyk i staży dla studentów obu uczelni;
  2. otwierania nowych ponadnarodowych kierunków/specjalności w jęz. ang. oraz udoskonalenia programów już istniejących, atrakcyjnych dla polskich i norweskich studentów;
  3. wspólnej realizacji projektu „Psychologiczne i pedagogiczne aspekty ustosunkowania się wobec przyrody i aktywności rekreacyjnej w środowisku przyrodniczym w Norwegii i w Polsce”;
  4. wzrostu mobilności akademickiej (pracowników i studentów) i podpisania nowych umów o współpracy obu Uczelni w ramach Erasmus +

Te nowe otwarcie na współpracę z Norwegami, pozwoli także w okresie 2014-2020 lepiej wykorzystać fundusze UE w nowym okresie programowania, w tym m.in. w ramach pomorskiej inicjatywy Study in Pomorskie

IV kw 2014r- nowy Projekt „Słuchamy Pracodawców”
rozwiń
 

Projekt „Słuchamy Pracodawców – więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt został opracowany przez pracowników Biura ds. Funduszy Zewnętrznych
we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uczelni.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji studentów/ek Akademii Pomorskiej w Słupsku zgodnych ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami pracodawców, na kierunku matematyka i geografia poprzez zastosowanie różnych form praktycznego kształcenia oraz zwiększenie bezpośredniego zaangażowania pracodawców w proces edukacji.

Okres realizacji projektu:  15.11.2014 – 30.09.2015

Kierownikiem  projektu został Pan Ireneusz Lewandowski, pracownik Instytutu Matematyki, natomiast asystentem ds. merytorycznych jest Pani dr Wioletta Szymańska
z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych

Biuro  Projektu
Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
76-200 Słupsk
ul. Partyzantów 27
Pokój nr 15
Telefon: 59 84 00 208

W ramach projektu zostanie zwiększone i wzmocnione zaangażowanie praktyków
i pracodawców w proces kształcenia przez:

1. Wizyty studyjne w odbywane przez studentów/tki w hotelach, agencjach turystycznych, urzędach miast i gmin, posiedzeniach i obradach rad samorządowych, bankach i instytucjach finansowych;

2. Warsztaty organizowane dla studentów/tek w zakresie:
- umiejętności zawodowych i analitycznych,
- kompetencji interpersonalnych,
- przedsiębiorczości.

3.  Dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy (z uwzględnieniem opinii pracodawców) .

4.  Staże zawodowe odbywane przez studentów/tki u pracodawców.

Obszary praktycznego wsparcia w ramach projektu to:

- rynek finansowy (specjalność Matematyka finansowa),
- turystyka (specjalność Turystyka),
- sektor samorządowy (specjalność Gospodarka i administracja samorządowa oraz
  Gospodarka i polityka samorządowa).

Więcej informacji: http://sluchamypracodawcow.apsl.edu.pl/aktualnosci

↑ ↑

Kontakt

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22A,
(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)
76-200 Słupsk
Kierownik- pokój 10
Biuro - pokój 31

Kierownik:
Tel.: 59 84 05 387 wew. 387
E-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl
Biuro:
Tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232
E-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl