Aktualności

Rozwiń wszystkie
 

26.02.2016Szkolenie z zakresu Pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020
rozwiń
 

Uwaga szkolenie!
Szanowni Państwo, Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych serdecznie zaprasza osoby chętne do udziału w szkoleniu zamkniętym z zakresu Pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku w godzinach od 8.00 do 15.30 w budynku: Wydział Filologiczno-Historyczny ul. Arciszewskiego 22a w sali nr 59.

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Zainteresowanych zachęcamy do złożenia ustnej deklaracji do 11-go marca 2016 roku do godz.15.00 pod numerem telefonu 59 84 00 513 wew. 232.

Szczegóły organizacyjne:
Prowadzący: Maciej Zasłona
Czas trwania szkolenia: 1 dzień, od godz. 8.00 do 15.30

Blok I 8.00 - 9.30
Przerwa kawowa 15 min.

Blok II 9.45 -11.15
Przerwa kawowa 15 min.

Blok III 11.30 – 13.00
Przerwa kawowa 15 min.

Blok IV 13.15 – 15.30

 

07.01.2016Pozyskaliśmy środki UE na kolejny projekt
rozwiń
 

Informujemy, że projekt pn. „System antyplagiatowy – nowa jakość zarządzania NA Akademii Pomorskiej w Słupsku”, otrzymał dofinansowanie z funduszy UE, w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Komisja rozpatrzyła i oceniła razem 113 wniosków o dofinansowanie złożonych przez uczelnie z całego kraju, z czego tylko 50 wniosków uzyskało dofinansowanie. Akademia Pomorska uplasowała się na dobrym 26 miejscu. Wartość dofinansowania wynosi 571 405,60 tys. zł.

W ramach projektu zostanie stworzona i wdrożona na uczelni procedura antyplagiatowa, przeprowadzone będą szkolenia dla pracowników uczelni i studentów oraz realizowane będą działania w zakresie popularyzowana wiedzy o procedurach antyplagiatowych w środowisku akademickim.

Nowy system poprawi procedury kontroli prac dyplomowych dzięki zastosowaniu nowego elektronicznego systemu antyplagiatowego, co zwiększy efektywność pracy i uszczelni system ochrony nowych wartości intelektualnych. Pracownicy uczelni zyskają nowoczesne po modyfikacji narzędzie, poszerzone o dostęp do nowych baz repozytoryjnych. Wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania rozwiązań i narzędzi informatycznych w procesie kształcenia, w szczególności umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komunikacyjno-informatycznymi w procesach dydaktycznych oraz zarządzania uczelnią. Wdrożenie obejmuje także przeszkolenie ww. pracowników/ek i studentów/ki AP z zasad korzystania zmodyfikowanego systemu, w tym rozbudowę elektronicznego archiwum prac dyplomowych, przepływu informacji on-line w systemie i zakresu porównań prac z innymi bazami repozytoryjnymi.

Z poważaniem
Zespół Biura ds. Funduszy Zewnętrznych AP

30.11.2015Oferta pracy - poszukujemy Specjalisty ds. funduszy europejskich
rozwiń
 

W związku z nowym okresem programowania poszukujemy dodatkowej osoby na stanowisko:

Specjalista ds. funduszy europejskich

Opis stanowiska:

 • monitorowanie możliwości aplikacyjnych w naborach współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • aplikowanie o środki unijne oraz realizacja i rozliczanie projektów unijnych (zarówno samodzielnie, jak i w kooperacji),
 • opiniowanie i konsultowanie dokumentów strategicznych i programowych,

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia)
 2. bardzo dobra znajomość zagadnień i dokumentów związanych z funduszami unijnymi (programy operacyjne - PO WER, RPO WP, PO IR, PO PC, wytyczne, najważniejsze ustawy i rozporządzenia),
 3. minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania, koordynacji / realizacji projektów unijnych (w CV prosimy precyzyjnie podać informacje w tym zakresie, potwierdzające nabycie kompetencji praktycznych),
 4. doświadczenie w aplikowaniu / realizacji projektów międzynarodowych będzie dodatkowym atutem,
 5. biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 6. umiejętność wyszukiwania informacji i pozyskiwania danych
 7. kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy oraz wnioskowania
 8. umiejętność wystąpień publicznych
 9. umiejętność pracy w zespole
 10. radzenie sobie ze stresem przy pracy pod presją czasu
 11. dyspozycyjność

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zaradność, własna inicjatywa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • dobra organizacja własnej pracy i umiejętność efektywnego i skutecznego działania pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stosunkowo atrakcyjne warunki pracy - umowa o pracę (pełny etat)
 • realizację ciekawych projektów,
 • pracę stwarzającą warunki dla rozwoju zawodowego i interpersonalnego
 • pracę w zgranym i kompetentnym zespole BFZ

--------------------------

CV i list motywacyjny (osobiście lub pocztą) należy składać w terminie do 15 grudnia 2015r.: w Biurze Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

Na kopercie prosimy napisać: Oferta pracy do Biura Funduszy Zewnętrznych AP

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami

W CV prosimy odnieść się do w/w wymagań

Akademia Pomorska zastrzega sobie wycofanie oferty pracy przed terminem jw. 15 XII. 2015r.

05.11.2015Planowane razem ze szkołami aplikacje do RPO i POWER
rozwiń
 
30.10.2015Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI
rozwiń
 

Akademia Pomorska w Słupsku dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zrealizowała zadanie zatytułowane „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI”. W ramach przedmiotowego zadania opracowano koncepcję wykonawczą i kompletną dokumentację projektowo- kosztorysową projektu budowlanego (w tym projektów branżowych), a także studium wykonalności. Dokumenty te były niezbędne  na etapie prac przygotowawczych, do aplikowania o fundusze UE celem utworzenia na terenie Akademii ogrodu, o funkcjach zbliżonych do ogrodu botanicznego oraz zagospodarowanie przyległego lasku komunalnego Miasta Słupsk z przeznaczeniem na teren o funkcjach rekreacyjnych i zbliżonych do arboretum. Koszt całkowity ww. prac przygotowawczych  sfinansowanych z WFOŚiGW wyniósł 50 032,09zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Funduszu- 40 000zł. Wkład własny Akademii – 10.032,09 zł.

Ww. dokumenty sfinansowane z środków WFOŚiGW pozwoliły Akademii aplikować we wrześniu 2015r. projekt  inwestycyjny pod tytułem „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk- dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI”, do RPO WP 2014-2020 [działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej] w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Liderem projektu jest Akademia Pomorska, a partnerem Miasto Słupsk.

Poniżej link do strony WFOŚiGW http://www.wfosigw.gda.pl/

Sprawozdanie z realizacji zadania [zobacz]

14.10.2015Po rozpoczęciu konkursów w nowym okresie programowania UE, tj. od lipca br. złożyliśmy już 4 wnioski projektowe
rozwiń
 

Informujemy, że Akademia Pomorska w Słupsku, w okresie lipiec - 12.10.2015, złożyła już cztery wnioski o dofinansowanie, po ogłoszeniu pierwszych (tzn. od czerwca br.) konkursów, już w nowym okresie programowania UE 2014-2020.

Trzy z tych wniosków dotyczyło Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER] oraz jeden (inwestycyjny) złożyliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego [RPO WP]. Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach PO WER dotyczyły:

 1. Kompetencje szyte na miarę pracodawców w Akademii Pomorskiej w Słupsku!,
  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym [edukacja praktyczna studentów, w tym podniesienie ich kompetencji zawodowych, umiejętności pracy w grupie, kreatywności oraz innych, wskazywanych jako luki kompetencyjne u absolwentów uczelni w analizach przeprowadzonych przez WUP Gdańsk i innych dokumentach badających rynek pracy i potrzeby pracodawców]
 2. System antyplagiatowy - nowa jakość zarządzania na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
 3. Poznaj swojego pracodawcę!

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym [staże dla studentów]


Jeden wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w partnerstwie z Miastem Słupsk w ramach RPO WP [projekt inwestycyjny] dla Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych MOF Słupska:

 1. Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk - dla LUDZI, dla EDUKACJI dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI Działanie 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej
13.10.2015Informacja o statusie dwóch wniosków
rozwiń
 

1. ”System antyplagiatowy – nowa jakość zarządzania na Akademii Pomorskiej w Słupsku”
2. ”Kompetencje szyte na miarę pracodawców w Akademii Pomorskiej w Słupsku”,
które złożyliśmy złożonych w miesiącu lipcu br.

Z całego kraju, wpłynęło do NCBiR (pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej) w ramach ogłoszonych dwóch konkursów, łącznie aż 556 wniosków, z czego:
a) 116 szt wniosków dot. projektów obsługi systemów antyplagiatowych;
b) 440 szt wniosków na projekty w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

Z uwagi na tak dużą liczbę wniosków aplikacyjnych Instytucja Zarządzająca zaktualizowała harmonogramy przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla obu konkursów. Po tej zmianie terminy rozstrzygnięcia konkursów przedstawiają się następująco: - październik 2015 r. dla projektu dot. systemu antyplagiatowego. - styczeń 2016 r. dla projektu dot. rozwoju kompetencji.

Aktualnie oba ww. wnioski Akademii przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.
Jednocześnie informujemy, iż terminy realizacji projektu z zakresu Kompetencji, w przypadku tak odległego terminu rozstrzygnięcia konkursu teraz wskazanego przez NCBR, będzie uaktualniony na etapie negocjacji, które rutynowo bedziemy prowadzić z Instytucją Zarządzającą [NCBR].

24.08.2015Działania 3.1 w programie Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015
rozwiń
 

Szanowni Państwo,
informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło termin naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w programie Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015.

Nabór dotyczy projektów na realizację stażów dla studentów.

Termin naboru wniosków: od 14.09.2015 do 14.10.2015

Szczegółowe informacje m.in na temat kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących znajdziecie Państwo w dokumentacji konkursowej, która znajduje się poniżej.
Instytuty zainteresowane wzięciem udziału w przedmiotowym konkursie prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Biurem ds. Funduszy Zewnętrznych:
- e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl,
- tel.: 59 8 400 513 lub 59 8 405 387.

Z poważaniem
Zespół Biura ds. Funduszy Zewnętrznych


Regulamin

04.08.2015Biuro Funduszy Zewnętrznych informuje o bieżących i planowanych konkursach
rozwiń
 

 1. RPO WP 2014-2020:

  Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór:

  Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne; nabór od 4.01.2016 do 29.01.2016r. ; więcej informacji pod linkami:

  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-efektywnosc-energetyczna-1021-efektywnosc-energetyczna-wsparcie-dotacyjne/

  http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-10-2-1-efektywnosc-energetyczna-wsparcie-dotacyjne-rpo-wp-2014-2020  


  Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe; nabór od 16.11.2015 do 30.12.2015r
  .; więcej informacji pod linkami:

  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-materialne-i-niematerialne-dziedzictwo-kulturowe/

  http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-8-3-materialne-i-niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-rpo-wp-2014-2020

 2. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORALNA 2014-2020:

  INTERREG SOUTH BALTIC (Południowy Bałtyk) – koniec 2015 roku (listopad-grudzień: nabór będzie trwał miesiąc czasu)

  INTERREG BALTIC SEA REGION (Region Morza Bałtyckiego) – pierwszy kwartał 2016 roku

  INTERREG CENTRAL EUROPE (Europa Środkowa) – najwcześniej wiosną 2016 roku.

 3. FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

  a) Terminy składania Małych Grantów (do 6000 euro- projekt do 6 m-cy):
  1 września  i 1 grudnia 2015

  b) Termin składania Standardowych Grantów (powyżej 6001 euro- projekt do 12 m-cy):
  15 września2015
                                                          
  Granty są podzielone na kilka kategorii.:
  - współpraca kulturalna (festiwale filmowe, teatralne, wystawy, publikacje)
  - edukacja (seminaria, warsztaty edukacyjne)
  - wymiana naukowa i badania naukowe (warsztaty naukowe, konferencje)
  - wymiana młodzieży (obozy letnie, wymiany szkolne)
  - promocja turystyki (portale turystyczne lub ulotki, promocja konkretnych stron)

 4. PO WER 2014-2020; Działanie 4.1 Innowacje społeczne:

  a) Nabór: 1-10 września 2015r.

  b) przedmiot wsparcia: procesy inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:
    1)przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
    2)integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
    3)kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
    4)usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

   

  BFZ prosi o skontaktowanie się z Biurem osób zainteresowanych ww. konkursami: wew. Nr 387 (Kierownik BFZ) lub nr 232

22.05.2015Pierwsze Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] 2014-2020
rozwiń
 

Biuro Funduszy Zewnętrznych informuje o ogłoszeniu przez NCBR pierwszych dwóch konkursów , w których AP może być beneficjentem, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] 2014-2020. Konkursy dotyczą działań:


nr 3.1 – zakres: projekty dot. podniesienia kompetencji studentów (warsztaty, staże) stosownie do potrzeb gospodarki i rynku pracy

nr 3.4 – zakres: projekty dot. systemów antyplagiatowych na uczelniach


W związku z czym, dniu 2 czerwca organizujemy spotkania informacyjne o szczegółowych warunkach konkursowych dla ww. działań nr 3.1. i nr 3.4. Miejsce spotkania - Sala Rady Wydziału (s. nr 59) przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku.


Celem ułatwienia Państwu organizacji swojego dnia pracy, ww. spotkanie w dniu 2 czerwca odbędzie się w dwóch turach, które będą miały identyczne agendy:
I tura - o godz. 11:00
II tura - o godz. 14:00


Wobec powyższego tym bardziej zapraszamy na spotkania informacyjne na temat omówienia możliwości aplikowania przez AP w ramach całego POWER, które - jak wcześniej ogłaszaliśmy - odbędą się w dniu 25.05.2015r., o godzinie 14.00 i w dniu 27.05.2015r., o godzinie 11.00 [także jw. w Sali Rady Wydziału (s. nr 59) przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku].

12.05.2015Spotkanie informacyjne - program UE pn. POWER
rozwiń
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER].

Biuro Funduszy Zewnętrznych organizuje dwa spotkania na ten temat (każde z tych dwóch spotkań będzie z taką samą agendą, celem dotarcia z informacjami do jak największej liczby pracowników Uczelni).
Terminy:
25.05.2015r., o godzinie 14.00
27.05.2015r., o godzinie 11.00

Miejsce - Sala Rady Wydziału (s. nr 59) przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku.

Szczególnie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych.

05.05.2015Jest harmonogram konkursów RPO WP 2014-2020
rozwiń
 

Szanowni Państwo!
Biuro Funduszy Zewnętrznych dwukrotnie zorganizowało spotkanie informacyjne dla pracowników AP, na temat możliwego zakresu i warunków pozyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Informacja o spotkaniach zamieszczana była na stronie głównej www. oraz na stronie BFZ, a także wysyłane były liczne zaproszenia imienne. Informujemy, że aktualnie na stronie Urz. Marszałkowskiego jest już nowy harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP 2014-2020, który dostępny jest pod linkiem j/n:
http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/21723/harmonogram_27_04_2015.pdf/68c236ea-d3cb-4a1a-81dd-78a9f11a334e

Zwracamy uwagę, że wśród działań RPO są m.in. działania nr 1.1.1.”Ekspansja przez innowacje” oraz działanie nr 2.2.1 „Inwestycje profilowane”. Te dwa działania obejmują także projekty składane przez AP w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza [jak wiadomo, AP z tymi projektami znalazła się z sukcesem w dwóch, z ostatecznie tylko czterech zatwierdzonych ISP WP 2014-2020]. Opis ww. działań RPO WP (w tym jakie typy projektów UE są możliwe do dofinansowania), znajdziecie Państwo na stronie BFZ, zakładka „2014-2020” w pkt pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020”

Biuro Funduszy Zewnętrznych ponownie zaprasza instytuty AP do bezpośredniej współpracy i roboczego omawiania możliwości sfinansowania pomysłów instytutów.

11.04.2015Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych zaprasza na spotkanie w sprawie Funduszy Europejskich
rozwiń
 

W związku z zatwierdzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków w ramach ww. programu, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 21.04.2015r. (wtorek), o godzinie 11:00 oraz drugi raz (powtórzenie spotkania z 21 IV) w dniu 22.04.2015r. (środa) o godz. 14:00 - w Sali Rady Wydziału, sala nr 59 w Akademii Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku. Na spotkaniach omówione zostaną m.in. priorytety:

 • Komercjalizacja wiedzy
 • Edukacja
 • Kształcenie zawodowe
 • Energia
 • Środowisko

Informacja to pierwszy krok do sukcesu. Biuro Funduszy Zewnętrznych w szczególności ZAPRASZA pracowników naukowo-dydaktycznych AP.
Spotkanie organizujemy w dwóch terminach wobec zainteresowania jakie wykazali pracownicy naukowo-dydaktyczni po zamieszczeniu pierwszego komunikatu w tej sprawie.

Liczymy na faktyczną obecność.

11.02.2015Rozpoczęły się nabory projektów do programów ponadnarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej [EWT] oraz Funduszu Wyszehradzkiego
rozwiń
 

Szanowni Państwo!
Rozpoczęły się nabory projektów do programów ponadnarodowychw ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej [EWT] oraz Funduszu Wyszehradzkiego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem informacji na temat możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. programów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 19.02.2015r., o godzinie 14:15 w Sali Rady Wydziału, sala nr 59 w Akademii Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania dotacji z programów:

 • Europa Środkowa [EWT]
 • Region Morza Bałtyckiego [EWT]
 • Region Południowy [EWT]
  oraz
 • Fundusz Wyszehradzki

Na stronie naszego Biura, tzn. Biura Funduszy Zewnętrznych, w zakładce pn. „2014-2020” dostępne są prezentacje dot. ww. programów.

Zapraszamy na spotkanie!

31.01.2015Inteligentne specjalizacje Pomorza
rozwiń
 

Biuro Funduszy Zewnętrznych AP realizując Zarządzenie Rektora nr R.0210.76.14 z dnia 30.09.2014 r. współpracowało z instytutami AP oraz licznymi podmiotami zewnętrznymi, w tym przedstawicielami biznesu, celem wejścia Akademii Pomorskiej w Słupsku w przedsięwzięcia projektowe w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 2014-2020. Akademia została partnerem konsorcyjnym w następujących aplikacjach z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:


1) „SMART PORT & CITY - Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza, generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza” [nasz moduł z zakresu turystyki prozdrowotnej – ścisła współpraca BFZ z kilkoma instytutami AP, w tym przede wszystkim z Panią dr Wiolettą Szymańską – IGiSR AP]
2) „Inteligentne urządzenia i technologie w gospodarczym wykorzystaniu zasobów morza oraz terenów przybrzeżnych” [technologia pozyskiwania białka – Pani dr hab. prof. nadzw. Natalia Kurhaluk – IBiOŚ AP; wsparcie aplikacyjne BFZ].


W załączeniu wykaz wszystkich aplikacji Pomorza podpisany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej - Dyrektora DRG Urz. Marszałkowskiego, Pana Włodzimierza Szordykowskiego. W miesiącu marcu spodziewamy się rozstrzygnięć w zakresie ww. IS WP.


Wykaz wszystkich aplikacji Pomorza

30.01.2015Europejska "Mapa drogowa" Infrastruktury Badawczej
rozwiń
 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych AP informuje, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (EMIB).

Europejska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę.

Proponowane inicjatywy powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Spośród innych wymogów formalnych należy podkreślić przede wszystkim obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących o wsparciu dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 partnerów z państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych, z czego przynajmniej jeden partner (najczęściej pełniący funkcję koordynatora) powinien przedstawić jednoznaczną deklarację o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymanie proponowanej infrastruktury.

Przedmiotowe propozycje projektów należy przesłać
do MNiSW za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2015 r. Projekty przed przekazaniem do bazy europejskiej będą oceniane przez zespół ekspertów krajowych.

Wszystkie zainteresowane osoby złożeniem wniosku w przedmiotowym projekcie proszone są o kontakt z Biurem Funduszy Zewnętrznych AP, które pomoże w prawidłowym złożeniu aplikacji.

Inne, szczegółowe informacje wraz z formularzem aplikacyjnym znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-europejskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej.html

22.12.2014Konkurs na kadrę zarządzającą projektem
rozwiń
 

Protokół ze spotkania, które odbyło się w dniu 22.12.2014 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu na kadrę zarządzającą projektem pn. „SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! – więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku” realizowanego w ramach PO KL


Cała treść protokołu dostępna tutaj

07.11.2014Pozyskaliśmy środki na nowy projekt z funduszy UE
rozwiń
 

Informujemy, że nasz wniosek pt. „SŁUCHAMY PRACODAWCÓW! – więcej kształcenia praktycznego na Akademii Pomorskiej w Słupsku”, opracowany przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Instytutu Matematyki oraz Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych, otrzymał dofinansowanie z funduszy UE, w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Co ważne - Komisja rozpatrzyła i oceniła razem 208 wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych przez uczelnie z całego kraju, z czego tylko 60 wniosków uzyskało dofinansowanie, w tym nasza Akademia.


Wartość dofinansowania wynosi ok. 220 tys. zł.


Projekt obejmie wsparciem 22 studentów i studentek, studiów drugiego stopnia na kierunkach: matematyka i geografia. W ramach zadań zaplanowano poza płatnymi stażami u pracodawców, także warsztaty uzupełniające kompetencje zawodowe, interpersonalne, analityczne i przedsiębiorczości, prowadzone przez praktyków z naszego lokalnego rynku pracy (bankowa matematyka analityczna, administracja samorządów terytorialnych i usługi turystyczne).
Traktujemy ten projekt jako projekt pilotażowy w stosunku dużego przedsięwzięcia jakim będzie Słupski Ośrodek Akademicki [SOA], planowany do realizacji 2015-2020.


W bezpośrednich pracach nad wnioskiem uczestniczyli pracownicy Instytutu Matematyki, Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych, Instytutu Neofilologii, oraz Studium Języków Obcych, a także specjaliści BFZ.

16.07.2014Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych opracowało i złożyło w dniu 14 lipca br wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez NCBiR W-wa
rozwiń
 

Jest to pilotażowy (dla okresu 2014-2020) konkurs, w zakresie łączenia kształcenia na poziomie wyższym z zaangażowaniem praktyków w proces edukacji.

Zespół opracowujący wniosek składał się także z Pani dr Agaty Sochaczewskiej (Instytut Matematyki) oraz Pani dr Wioletty Szymańskiej (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych). Z kolei w zakresie języków obcych współpracowaliśmy z Panią dr Mariolą Smolińską i Panią dr Monika Bielską (Instytut Neofilologii) oraz Panią mgr Adrianną Drobko (Studium Języków Obcych).


Projekt obejmie wsparciem 22 studentów i studentek, studiów drugiego stopnia na ww. kierunkach: matematyka i geografia. W ramach zadań zaplanowano m.in. odbycie płatnych staży u pracodawców oraz warsztaty uzupełniające kompetencje zawodowe, interpersonalne, analityczne i przedsiębiorczości, prowadzone przez praktyków z lokalnego rynku pracy (bankowa matematyka analityczna, administracja samorządów terytorialnych i usługi turystyczne).
Ponadto zaplanowano konkurs dla studentów/tek z atrakcyjnymi nagrodami.


Trzymajmy kciuki za ten kolejny projekt!

13.06.2014Uzyskaliśmy dotację z Funduszy Norweskich
rozwiń
 

Akademia Pomorska w Słupsku uzyskała dofinansowanie do projektu na przeprowadzenie Wizyty Przygotowawczej, której celem jest określenie zasad nowej współpracy z Norges Arktiske Universitet w Tromsø w Norwegii.


Pomysłodawcą projektu jest Pani dr Marii Aleksandrovich z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej. Wniosek, koordynowany i napisany we współpracy z Panią doktor przez Biuro Funduszy Zewnętrznych AP tzn. przez mgr Barbarę Podruczną – Mocarską i Panią mgr Annę Deryło, otrzymał bardzo wysoką ocenę (45pkt na 48pkt możliwych) i został zatwierdzony do dofinansowania.
Pomysłem Pani dr Marii Aleksandrovich w ramach tego projektu, jest prowadzenie wraz z ww. uczelnią norweską wspólnych badań i programów edukacyjnych oraz uruchamianie wspólnych nowych kierunków w języku angielskim, a także zwiększenie mobilności studentów i kadry naukowej obu uczelni. Kilka dni temu uzyskaliśmy potwierdzenie uzyskania dofinansowania z funduszy Wyszehardzkich dla innego projektu międzynarodowego też napisanego przez BFZ, tj. dla pomysłu Pana dr Jarosława Chacińskiego z Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej. Z kolei ten projekt pozwoli prowadzić w br. w Akademii Pomorskiej m.in. warsztaty z udziałem najwybitniejszych specjalistów pedagogiki w dziedzinie muzyki, z krajów Europy Środkowej (Czech, Słowacji i Węgier), a także z Niemiec, Austrii i Ukrainy.


Teraz, to nowe otwarcie na współpracę z Norwegami, pozwoli także w okresie 2014-2020 lepiej wykorzystać fundusze UE w nowym okresie programowania, w tym m.in. w ramach inicjatywy Study in Pomorskie.

09.06.2014Sukces Akademii Pomorskiej we współpracy międzynarodowej
rozwiń
 

Miło nam poinformować, iż wniosek pt. „Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie: historyczne perspektywy i aktualne odniesienie w europejskim kontekście”, przygotowany przez Biuro Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego uzyskał pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie. Pomysłodawcą oraz koordynatorem merytorycznym projektu jest Pan dr Jarosław Chaciński z Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej. Natomiast profesjonalne tłumaczenie na język angielski zawdzięczamy Pani mgr Adrianie Drobko ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych AP.


Ze strony BFZ wniosek przygotowywały pod kierownictwem Pani mgr Barbary Podrucznej-Mocarskiej: Pani mgr Anna Deryło oraz Pani mgr Magdalena Blazer.

06.06.2014Prezentacja projektów realizowanych przez AP
rozwiń
 

Prezentacja projektów realizowanych przez Akademię Pomorską [.pdf]

18.04.2014Nasze dwa projekty do realizacji w latach 2014-2020
rozwiń
 
W dniu 9 kwietnia br. odbyły się, trzecie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, negocjacje projektów złożonych ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Słupska.
MOF obejmuje obszar gmin: Miasto Słupsk, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Dębnica Kaszubska i Gmina Damnica.

Akademia Pomorska złożyła dwa projekty pod następującymi tytułami:
1) „SŁUPSKI OŚRODEK AKADEMICKI (SOA) - Ponadnarodowy model kształcenia zawodowego” (wartość 34 mln zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE będących w dyspozycji Marszałka – 29,75 mln zł);
2) "Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla Środowiska, dla Nauki’’ (wartość 1.650 tys. zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE będących w dyspozycji Marszałka – 1.402.500 tys. zł).

Pierwszy projekt (SOA) stanowi grupę wielu projektów w kilku obszarach. Natomiast drugi ww. projekt (ogród + lasek komunalny przy ul. Arciszewskiego) dotyczy zagadnień z obszaru czynnej ochrony przyrody.
Pierwszy projekt (SOA) obejmuje m.in. następujące kierunki działań:
1) nowa kompleksowa oferta Uczelni w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie wyższym - w szczególności kształcenia profilowanego pod potrzeby i z uwzględnieniem specyfiki gospodarki i rynku pracy w subregionie;
2) tworzenie na Uczelni lub dostosowywanie: wydziałów międzyuczelnianych i instytutów oraz szerokoprofilowych kierunków interdyscyplinarnych, do potrzeb gospodarki (elastyczna oferta dydaktyczna z możliwością studiowania na różnych kierunkach i uczelniach);
3) dostosowanie lub doposażenie zasobów infrastrukturalnych i kadrowych Uczelni do zakresu przeprofilowania dydaktyki kształcenia Uczelni na potrzeby gospodarki i rynku pracy (w tym m.in. adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Kozietulskiego);
4) stała współpraca z uczelniami i pracodawcami z innych krajów (wykładowcy, wymiana studentów, wymiana doświadczeń naukowo-dydaktycznych, inne).

Celem drugiego ww. projektu jest czynna ochrona i popularyzacja cennej bioróżnorodności Pomorza z równoległym wspieraniem aktywnej edukacji i nauki z zakresu środowiska. Cel ten zrealizowany będzie poprzez utworzenie, na terenie kampusu akademickiego przy ul. Arciszewskiego ogrodu botanicznego oraz zagospodarowanie przyległego komunalnego lasku południowego (poprzez nadanie mu funkcji arboretum). Projekt przewiduje poza prezentacją cennych okazów przyrodniczych, także utworzenie ścieżek edukacyjnych, lokalizację małej architektury wypoczynkowej, przedstawienie na stronie www unikatowych okazów przyrody zlokalizowanych w obszarze ogrodu i lasku w formie 3D, audioprzewodniki w min. dwóch j. obcych (z zamontowanym GPS lokalizacyjnym) i inne. W wyniku projektu nastąpi ukierunkowanie ruchu turystycznego, zmniejszając tym samym presję wywieraną na środowisko. Projekt ma także na celu promocję wartości środowiska w życiu człowieka.
Wytycznymi dla Biura Funduszy Zewnętrznych w napisaniu Kart ww. dwóch projektów były nade wszystko wytyczne wynikające z możliwych obszarów interwencji funduszy UE określone dokumentami: Regionalnym Programem Operacyjnym Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz branżowymi na lata 2014-2020 dla Woj. Pomorskiego regionalnymi programami strategicznymi (w obszarach gospodarka, środowisko, aktywizacja zawodowa). W pierwszej wersji tak skonstruowanych ww. projektów uwzględniono także uwagi i sugestie przede wszystkim osób z zespołu powołanego w tym celu przez JM Pana Rektora, a także innych osób ze środowiska naukowego Akademii. Ostateczną wersję Kart ww. projektów przedstawionych do negocjacji, zaakceptował JM Pan Rektor Akademii Pomorskiej. Następnie Karty projektów podlegały pewnym korektom stosownie do przebiegu negocjacji w ramach zarówno zespołu MOF jak i negocjacji z Marszałkiem WP. Akademię w tych negocjacjach reprezentował Prorektor AP - Pan dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski.
Aktualnie z pierwotnie ok. stu projektów zgłoszonych przez różne podmioty z obszaru MOF Słupska, nasze ww. dwa projekty zgłoszone przez Akademię znajdują się w grupie 22 projektów, które objęte będą negocjacjami ostatecznymi z Marszałkiem WP w maju br.
Projekty, które przejdą ostateczne negocjacje uzyskają szczególny status do ich realizacji w latach 2014-2020 z funduszy UE, będących w dyspozycji Marszałka Woj. Pomorskiego.

18.04.2014Złożyliśmy wniosek do Funduszy Norweskich - wizyty przygotowawcze
rozwiń
 
Biuro Funduszy Zewnętrznych w dniu 27.03.2014r. złożyło wniosek do sfinansowania z funduszy norweskich, którego celem jest podtrzymanie i rozwiniecie dotychczasowych kontaktów z Arctic Uniwersity of Norway. Z ramienia Akademii Pomorskiej w Słupsku, w wizycie na ww. norweskiej uczelni uczestniczyć będzie Pani dr Maria Aleksandrowicz z Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ścisłej współpracy z Panią doktor powstał wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wizyta pozwoli na dokonanie ustaleń w zakresie:
1) wspólnej realizacji projektu „Psychologiczne i pedagogiczne aspekty ustosunkowania się wobec dzikiej przyrody i aktywności rekreacyjnej w środowisku przyrodniczym w Norwegii i w Polsce”;
2) wzrostu mobilności akademickiej (pracowników i studentów) i podpisania nowych umów o współpracy obu Uczelni w ramach Erasmus +;
3) omówienie otwierania nowych ponadnarodowych kierunków/specjalności w jęz. ang. oraz udoskonalenia programów już istniejących, atrakcyjnych dla polskich i norweskich studentów;
4) organizacja praktyk i staży dla studentów obu uczelni.
18.04.2014Złożono wniosek do Funduszu wyszehradzkiego
rozwiń
 
Biuro Funduszy Zewnętrznych AP w dniu 15 marca złożyło wniosek do Funduszu Wyszehradzkiego Pomysłodawcą projektu jest dr Jarosław Chaciński. W ramach działań projektowych zaplanowano zorganizowanie w Słupsku dwudniowej, międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej, podczas której zaprezentują się najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie pedagogiki muzycznej krajów Europy Środkowej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także z Niemiec, Austrii i Ukrainy).

Konferencja ma wymiar historyczny i odwołuje się do wybitnych postaci tworzących podstawy wychowania muzycznego w tych krajach, np.Leo Kestenberg, Carl Orff, Zoltan Kodaly.

Imprezie towarzyszyć będą koncerty, wystawy oraz warsztaty muzyczno-dydaktyczne. Konferencja planowana jest od 16 października do 18 października 2014r. Przedsięwzięcie zakończy się podpisaniem międzynarodowej umowy o dalszej współpracy naukowo – badawczej pomiędzy uniwersytetami krajów Grupy Wyszehradzkiej, w zakresie pedagogiki muzycznej jako dyscypliny naukowej, w zakresie rozwoju szkolnictwa muzycznego oraz w zakresie powszechnej edukacji muzycznej.

18.04.2014WFOŚIGW w Gdańsku przyznał Akademii Pomorskiej dotację w kwocie 40.000 zł
rozwiń
 
W dniu 17.02.2014r. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademii, złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku o dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej oraz opracowania studium wykonalności, dla projektu pn. Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla Środowiska, dla Nauki. Wniosek opracowany był w ścisłej współpracy z dr hab. prof. nadzw. Zbigniewem Sobiszem i dr Mariolą Truchan z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.
W dniu 25.03.2014 WFOŚIGW w Gdańsku przyznał Akademii Pomorskiej kwotę 40.000zł na przygotowanie w zakresie jw., realizacji przedmiotowego projektu. Celem projektu jest czynna ochrona i popularyzacja cennej bioróżnorodności Pomorza z równoległym wspieraniem aktywnej edukacji i nauki z zakresu środowiska.
Cel ten zrealizowany będzie poprzez utworzenie, na terenie kampusu akademickiego przy ul. Arciszewskiego ogrodu botanicznego oraz zagospodarowanie przyległego komunalnego lasku południowego (poprzez nadanie mu funkcji arboretum). Projekt przewiduje poza prezentacją cennych okazów przyrodniczych, także utworzenie ścieżek edukacyjnych, lokalizację małej architektury wypoczynkowej, przedstawienie na stronie www unikatowych okazów przyrody zlokalizowanych w obszarze ogrodu i lasku w formie 3D, audioprzewodniki w min. dwóch j. obcych (z zamontowanym GPS lokalizacyjnym) i inne. W wyniku projektu nastąpi ukierunkowanie ruchu turystycznego, zmniejszając tym samym presję wywieraną na środowisko. Projekt ma także na celu promocję wartości środowiska w życiu człowieka.
19.12.2013Dobra pozycja naszego wniosku pn. Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki
rozwiń
 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych informuje, że nasz z AP wniosek pn. Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku o wartości 8 312 551,28 zł, który złożyliśmy do NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, uplasował się na dobrej, 18 pozycji ubiegającej się o dofinansowanie, w rankingu 106 wszystkich wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs ogólnokrajowy.

Alokacja środków w tym konkursie wynosiła tylko 76 406 954 zł, a wartość każdego projektu składanego przez uczelnie lub instytuty badawcze mogła wynosić do 15 mln zł.
W związku z niską alokacją środków, dofinansowanie otrzymało tylko pierwsze 6 projektów z listy rankingowej. Wobec czego wniosek Akademii Pomorskiej w Słupsku będziemy składać na kolejny konkurs w tym zakresie.

Nad wnioskiem pracowało poza BFZ i zespołem informatyków Uczelni, także wielu pracowników naukowo-dydaktycznych, wskazując m.in. zakres i rodzaj badań naukowych, które będą prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT.

02.12.2013Kolejny wniosek złożyliśmy do NCBiR
rozwiń
 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych w dniu 29 listopada br. złożyło wniosek o dofinansowanie z funduszy UE w ramach PO KL (konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013) projekt pn.

"Pracodawcy z Akademią Pomorską w Słupsku!".


Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez wzmocnienie i rozwój praktycznych elementów nauczania w wyniku ich dostosowania we współpracy z pracodawcami do potrzeb rynku pracy i gospodarki. Cel główny projektu zostanie zrealizowany między innymi poprzez:
1) organizację 3 miesięcznych płatnych staży studenckich u pracodawców krajowych oraz zagranicznych. Projektem zostaną objęci studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: biologia, ochrona środowiska, matematyka, edukacja techniczno – informatyczna, bezpieczeństwo narodowe, geografia oraz turystyka i rekreacja.
2) studenci wraz z pracodawcami wspólnie realizować będą kilka interdyscyplinarnych projektów.
3) opiniowanie przez pracodawców programów szkolenia AP z wniesieniem przez pracodawców propozycji zmian.


Pracownicy Biura ds. Funduszy Zewnętrznych ogromie dziękują wszystkich osobom, z którymi współpracowaliśmy przy pisaniu wniosku z instytutów: Biologii i Ochrony Środowiska, Geografii i Studiów Regionalnych, Matematyki, Bezpieczeństwa Narodowego i Fizyki, za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie projektu.

01.12.2013Fiszka na 35 mln dot. lat 2014-2020
rozwiń
 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowo – dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku opracowało fiszkę dot. grupy projektów Uczelni do sfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, podlegającą aktualnie negocjacjom w formule Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Słupska.

Projekt pn. „Słupski Ośrodek Akademicki (SOA) – Ponadnarodowy model kształcenia zawodowego i ustawicznego” dotyczy ogółu działań ukierunkowanych na kształcenie zawodowego na poziomie wyższym dla potrzeb regionalnego rynku pracy i gospodarki. Przewiduje m.in. współpracę z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania (kluczowy partner) oraz z pracodawcami i instytucjami otoczenia biznesu.

Wartość projektu oszacowano na poziomie 35 mln zł. Projekt m.in. przewiduje wydatki infrastrukturalne.

Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom, z którymi Biuro współpracowało przy pisaniu tej fiszki przedsięwzięć.

Proces negocjacji przedsięwzięć określonych w fiszce, w ramach ZPT dla MOF Słupska z zespołem pracującym przy Marszałku WP, zakończy się w styczniu 2014r.

01.12.2013Sukces ponadnarodowy z dofinansowaniem z UE
rozwiń
 

Projekt "Ochrona Środowiska – Ponadnarodowy model kształcenia specjalistów na Akademii Pomorskiej w Słupsku" napisany przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska otrzymał dofinansowanie z funduszy UE, w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Wartość dofinansowania wynosi ok. 480 tys. zł.

Projekt AP w Słupsku uzyskał wysoką ocenę i znalazł się na bardzo dobrym 16. miejscu listy wniosków ocenionych pozytywnie.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 105 wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych przez uczelnie i podmioty badawcze z całego kraju, z czego tylko 39 wniosków uzyskało ocenę pozytywną. Z uwagi na koniec w 2013r. aktualnego siedmioletniego okresu programowania UE (2007-2013) i stosunkowo niski poziom alokacji środków w konkursie, dofinansowanie uzyskało tylko pierwsze 26 wniosków, w tym jw. wniosek naszej Uczelni.

Pracownicy Biura ds. Funduszy Zewnętrznych serdecznie dziękują wszystkich osobom,
z którymi współpracowaliśmy przy pisaniu wniosku, w tym w szczególności
Pani Dr Brygidzie Radawiec i Pani Dr Halynie Tkachenko, za zaangażowanie i ogromną pracę włożoną w przygotowanie projektu.


Projekt przewiduje m.in. uruchomienie nowej specjalności we współpracy z Uniw. w Chersoniu (Ukraina) w formule innowacyjnego kształcenia.

23.10.2013Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
rozwiń
 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku informuje, że Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W/w ośrodek rozpoczął rekrutację osób i instytucji zainteresowanych założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej, zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do już istniejących spółdzielni socjalnych. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły ubiegać się o dotację na założenie spółdzielni w wysokości 20 tyś na jedną osobę – średnio 100 000 zł na założenie jednej spółdzielni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych będzie trwało od 15.10.2013 do 04.11 2013 do godz 17.

Szczegółowe informacje o projekcie i możliwościach uzyskania wsparcia można uzyskać www.owes.slupsk.pl, www.parr.slupsk.pl oraz w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, który znajduje się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku oraz w Lokalnych Centrach Ekonomii Społecznej:
Lębork – tel. 781864501, ul. B. Krzywoustego 1,3 piętro, pokój 311;
Ustka - tel. 603384474, ul. Dunina 18;
Debrzno – tel. 781864554, ul. Ogrodowa 26, pokój 10;
Chojnice – tel. 781864503, ul. Piłsudskiego 30A, 1 piętro, pokój 102
Kościerzyna – tel.. 603384557, ul Krasickiego 4;
Bytów – tel. 781864553, ul. Wojska Polskiego 12.

Spółdzielnie socjalne stwarzają możliwość rozwoju społeczno - gospodarczego naszego regionu.

22.10.2013Fundusz Wyszehradzki - projekt Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego i Biura ds. Funduszy Zewnętrznych
rozwiń
 

Biuro Funduszy Zewnętrznych przygotowuje wraz z Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego wniosek do Fundusz Wyszehradzkiego wymagającego partnerstwa co najmniej trzech państw z grupy Wyszehradzkiej (Węgry, Czechy, Słowacja i Polska). Nawiązana współpraca IBN AP w Słupsku z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, zaowocowała podpisaniem umów w zakresie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć.

Biuro skieruje prośbę do JM Rektora AP - Pana dr hab., prof. nadzw. Romana Drozda o powołanie zarządzeniem grupy roboczej, która w ramach programu Grupy Wyszehradzkiej opracuje wniosek.

12.10.2013Trwają konsultacje programów, z których będzie można pozyskiwać środki zewnętrzne w okresie 2014-2020
rozwiń
 

Uwaga: aktualnie trwają konsultacje społeczne programów operacyjnych krajowych i wojewódzkiego RPO. Są to programy, z których będzie można pozyskiwać dofinansowania na projekty planowane do aplikowania w okresie 2014-2020. Propozycje zmian do w/w Programów można zgłaszać elektronicznie. Propozycje zmian mogą zgłaszać zarówno wszelkie podmioty prawne, jak i osoby fizyczne. Jeśli pracownicy AP chcą złożyć propozycje zmian treści tych projektów Programów w konsultacjach i potrzebowaliby w tym pomocy merytorycznej lub technicznej – pracownicy Biura Funduszy AP pomogą Państwu. Zestawienie programów operacyjnych w konsultacjach - patrz katalog pn.: 2014-2020.

02.10.2013Karty przedsięwzięć złożonych przez Akademie Pomorską do Regionalnych Programów Strategicznych
rozwiń
 
27.09.2013Wniosek złożony do MNiSW
rozwiń
 

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych pomyślnie przesłało 25 września do MNiSW wniosek o dofinansowanie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AP w Słupsku. Autorem projektu polegającego na wdrożeniu nowego programu kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska jest dr Dorota Morka.

Serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi WM-P, prof. Andrzejowi Icha za przychylność dla naszych działań, Pani Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów WM-P, dr Paulinie Szmielińskiej-Pietraszek za zaangażowanie i niezwykłą pomoc oraz j/w Pani dr Dorocie Morce za ogromną pracę włożoną w przygotowanie projektu, która ufamy, że zostanie nagrodzona milionem złotych dla Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

Tylko dzięki staraniom pracowników Biura w trybie natychmiastowym uzyskano podpis elektroniczny, którym wniosek powinien być oznaczony, bowiem elektroniczny standard ePuap w MNiSW nie przyjmował wniosku z powodów technicznych (status profilu zaufanego w MNiSW, zwyczajowo upoważniającego do elektronicznego składania wniosków nie był wystarczający dla naszego wniosku z uwagi na pojemność załączonych plików).

11.09.2013Informacja z działań projektowych Biura Funduszy Zewnętrznych Akademii
rozwiń
 

 1. Biuro złożyło dwa kolejne wnioski o dofinansowanie dotyczące poszerzenia oferty edukacyjnej Uczelni we współpracy z uczelniami i podmiotami zagranicznymi:
  a) „CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO – ponadnarodowy model kształcenia specjalistów na Akademii Pomorskiej w Słupsku” (budżet ok. 678 tys. zł)
  b) „Ochrona środowiska – Ponadnarodowy model kształcenia studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku” (budżet ok. 480 tys. zł)

  Celem tych dwóch projektów jest wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej Akademii poprzez wprowadzenie nowych specjalności kształcenia. Podstawowym kryterium projektów jest nastawienie na rzeczywiste potrzeby rynku pracy, w tym wynikające ze zgłoszonych przez pracodawców potrzeb oraz podpisanych przez rząd polski umów i dyrektyw Unii Europejskiej wymuszających nowe specjalności zawodowe. Projekty będą realizowane z uczelniami i innymi podmiotami publicznymi ze Słowacji i Ukrainy. Przedmiotem projektu jest wypracowanie nowych modeli edukacji we współpracy międzynarodowej. W związku z czym w ramach tych dwóch przedsięwzięć planowanych na okres I półrocze 2014 - I półrocze 2015r., studenci i kadra kształcić się będą i pozyskiwać nowe doświadczenia od swoich partnerów zagranicznych. Wspólnie wypracowane modele edukacyjne, będą adoptowane zarówno na Akademii jak i wykorzystane przez naszych partnerów zagranicznych.

  Ad. 1 a) – dodatkowe informacje:
  PROJEKT „CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO – ponadnarodowy model kształcenia specjalistów na Akademii Pomorskiej w Słupsku” (budżet ok. 678 tys. zł):

  Celem projektu jest dostosowanie – przy kryterium praktycznej użyteczności- programu kształcenia Bezpieczeństwo Narodowe Uczelni, poprzez modyfikację istniejącego programu w specjalności zarządzanie kryzysowe oraz uruchomienie modelu nowego systemu monitoringu zagrożeń i ochrony ludności. Projekt będzie realizowany z Akademią Korpusu Policji w Bratysławie (Słowacja) i obejmuje m.in. warsztaty służące wymianie doświadczeń i wypracowywaniu wspólnego modelu kształcenia, kursy specjalistyczne oraz staż zagraniczny dla kadry Uczelni. Projekt opracowano we współpracy z kadrą KBN Uczelni, a w szczególności z Panem dr Andrzejem Urbankiem.

  Ad. 1 b) – dodatkowe informacje:
  PROJEKT: „Ochrona środowiska – Ponadnarodowy model kształcenia studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku” (budżet ok. 480 tys. zł)

  Celem projektu jest uruchomienie nowej specjalności „ocena zasobów środowiska i ich zagrożeń” w formie innowacyjnego modelu kształcenia, we współpracy z Uniwersytetem w Chersoniu (Ukraina). Partner zagraniczny w projekcie ma bogate doświadczenia badawcze w tym zakresie, szczególnie w obszarze zasobów fauny i flory strefy nadmorskiej (śródziemnomorskiej). Projekt przewiduje kształcenie studentów o zasobach biotycznych występujących w różnych strefach klimatycznych, w tym w szczególności występujących w obszarach stref nadmorskich. Dodatkowo absolwenci specjalności posiadać będą umiejętności w opracowywaniu operatów środowiskowych oraz strategicznych planów środowiskowych - tj. dokumentów niezbędnych w planowaniu wieloletnim lub prowadzonych przez różne podmioty procesach inwestycyjnych. Projekt obejmuje m.in. sfinansowanie warsztatów, staży studenckich i spotkań kadry obu uczelni, w tym konferencyjnych - służących wymianie doświadczeń.

  Projekt opracowano we współpracy z kadrą Instytutu Biologii I ochrony Środowiska, a w szczególności z Panią dr Halyną Tkachenko i Panią dr Brigidą Radawiec.
 2. Biuro Funduszy Zewnętrznych w dniu 9 września wysłało opracowane w obszarze EDUKACJA do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, następujące Karty zgłoszenia projektów z Akademii Pomorskiej (razem 12 szt) (RPO WP = źródło finansowania projektów na poziomie regionalnym w następnym okresie programowania UE):

  RPS ENRGETYKA I ŚRODOWSKO
  1) Ogród botaniczny – Arboretum Akademii Pomorskiej w Słupsku
  2) Krajowe Centrum Monitoringu Zagrożeń Strefy Przybrzeżnej Południowego Bałtyku (CoastServices)
  3) Renaturyzacje i ochrona ciągłości morfologicznej niewielkich rzek nizinnych w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód Pobrzeża
  4) Ocena, ochrona i monitoring ekosystemów w przybrzeżnej strefie południowego Bałtyku

  RPS GOSPODARKA
  1) Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku na potrzeby gospodarki i kształcenia zawodowego oraz międzynarodowej współpracy naukowej służącej gospodarce (w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku)
  2) Centrum Ratownictwa Medycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  3) Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku
  4) Ochrona środowiska – Ponadnarodowy model kształcenia studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku
  5) CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO – ponadnarodowy model kształcenia specjalistów na Akademii Pomorskiej w Słupsku

  RPS AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA
  1) Innowacyjne metody i formy kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie kompetencji kluczowych.
  2) Promocja wśród dzieci i młodzieży oszczędności i poszanowania energii– w partnerstwie z Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku
  3) Kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na temat bioróżnorodności i ekosystemów – w partnerstwie z Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeń NOT w Słupsku


Dwie fiszki do RPS „Energetyka i Środowisko” opracowano we współpracy z Panem prof. Krystianem Obolewskim, w tym jedną także z wykorzystaniem wcześniejszego materiału pozyskanego od Pani prof. Natalii Kurhalyuk.

mgr Barbara Podruczna-Mocarska
Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

25.07.2013Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych pracuje nad kolejnymi dwoma wnioskami
rozwiń
 
Mimo okresu urlopowego Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych pracuje nad kolejnymi dwoma wnioskami.

Pierwszy z projektów dotyczy prac przygotowawczych do konkursu w ramach Priorytetu III PO KL, Podziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

BFZ prowadzi rozmowy z dyrektorami szkół podstawowych z gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich Powiatu Słupskiego, którzy byliby zainteresowani wdrażaniem w swojej placówce wypracowanego przez pracowników Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku nowatorskiego i innowacyjnego programu kształcenia w klasach I - III w zakresie przyrody, matematyki, techniki, przedsiębiorczości.

Nauczanie ma odbywać się w sposób niestandardowy i zachęcić dzieci do poznawania "nowego", samodzielnego wyciągania wniosków, odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań, pobudzania kreatywności w działaniu, znalezieniu prostych odpowiedzi na trudne pytania w rodzaju np. "skąd bierze się prąd"?, itp.

Drugim projektem, nad którym trwają pracę środowiska Uczelni koordynowane przez nasz Biuro, jest opracowanie nowej oferty kształcenia w dwóch nowych specjalizacjach dostosowanych do potrzeb rynkowych. Jedna z nich skierowana będzie do studentów, którzy ukończyli I stopień nauczania (licencjaty).
Specjalizacje dotyczyć będą m.in. ocen stanu środowiska i monitorowania zagrożeń oraz ochrony ludności. Studenci po skończeniu edukacji, zdobędą umiejętności poszukiwane w gospodarce (w tym umiejętności opracowywania operatów ochrony środowiska zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami; operat stanowi niezbędny element przygotowywanego procesu inwestycyjnego).
Uczelnia zapewni studentom praktyki w podmiotach prywatnych i instytucjach publicznych funkcjonujących w szeroko rozumianej gospodarce.

Zarządzeniem JM Rektora Akademii powołano zespoły pracujące nad w/w nowymi wnioskami, które ubiegać się będą we wrześniu br. o dofinansowanie z funduszy UE.

Ponadto, Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych opracowała na potrzeby Biura Karier i Współpracy z Gospodarką - w związku z rozpoczętym procesem negocjacji - ocenę wniosku w sprawie uruchomienia żłobka na terenie Uczelni. Temat ten pilotowany jest przez BKiWG.
Biuro FZ dotąd nie było włączone w opracowanie tego wniosku. W tej chwili wniosek jest już na etapie negocjacji warunków umowy zarówno z partnerem przedsięwzięcia tzn. "Fundacją Kaszubskie Słoneczniki" jak i instytucją finansującą.
Pracownicy BFZ wspomagać będą BKiWG swoim doświadczeniem i wiedzą także ten projekt Uczelni. Koordynatorem projektu żłobka (wynagrodzenie finansowane w ramach dofinansowania projektu) jest zgodnie z wnioskiem w/w Fundacja Kaszubskie Słoneczniki.

mgr Barbara Podruczna-Mocarska
Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

25.06.2013Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach POIG projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku”.
rozwiń
 
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych złożyło w dniu 21 czerwca br. wniosek o dofinansowanie w ramach POIG projektu „Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku”.
Najważniejszym załącznikiem aplikacyjnym było Studium Wykonalności, które opracowała Kierownik Biura – Pani Barbara Podruczna – Mocarska. Z kolei kluczowym elementem studium był techniczny opis całego modelu informatycznego, o sfinansowanie którego Akademia ubiega się w złożonym wniosku. Opis ten profesjonalnie przygotował Kierownik Sekcji Informatyki, Pan mgr inż. Ryszard Szaja, z pomocą m.in. Pana mgr inż. Piotra Kornijczuka.

Dziękujemy kadrze naukowo - dydaktycznej Uczelni, za otrzymane opisy prac badawczych z n/w instytutów, planowane na okres trwałości projektu (5 lat). Badania te, ich zakres, współpraca z środowiskiem naukowym innych uczelni, oraz możliwość zastosowania wyników badań w szeroko rozumianej gospodarce są najwyżej punktowanym warunkiem pozyskania wnioskowanych środków na nową infrastrukturę informatyczną nauki Uczelni, która zgodnie z wnioskiem obejmuje m.in.:
- modernizacją serwerowni głównej, v- utworzenie 5 pracowni analityczno-prognostycznych,
- wykorzystanie auli Senatu jako sali do symulacji oraz wideokonferencji,
- utworzenie geoportalu,
- zakup specjalistycznego, badawczego oprogramowania.

Projekt obejmuje m.in. koszty szkolenia pracowników naukowych Akademii w zakresie wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania oraz koszty utworzenia 4 baz danych (dane statystyczne, wyniki badań, publikacje, inne). Zasobem technicznym Akademii Pomorskiej jest już m.in. istniejące podłączenie (poprzez sieć PIONIER) z Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Doposażenie informatyczne objęte przedmiotowym projektem pozwoli lepiej wykorzystać Uczelni, możliwości techniczne jakie daje Akademii podłączenie do w/w Centrum.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt, a w szczególności:
- Panu prof. dr hab. Adamowi Wojciechowskiemu (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych),
- Panu dr Krzysztofowi Rychertowi (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska),
- Panu dr Dariuszowi Fickowi (Instytut Fizyki),
- Panu dr Tomaszowi Wróblewskiemu (Instytut Fizyki),
- Panu dr Andrzejowi Urbankowi (Katedra Bezpieczeństwa Narodowego),
- Panu dr Piotrowi Sulewskiemu (Studium Informatyki),
- Panu dr Wiesławowi Kowalewskiemu (Instytut Nauk o Zdrowiu),
- Panu mgr inż. Krzysztofowi Asztemborskiemu (Kwestor AP w Słupsku),
a także Panu mgr Zbigniewowi Głogowskiemu, Kierownikowi Biura Administracyjno - Inwestycyjnego za dobrą współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji dot. adaptacji pomieszczeń oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Dziękujemy także: Panu prof. dr hab. Adamowi Wojciechowskiemu, Panu dr Dariuszowi Fickowi i Panu dr Andrzejowi Urbankowi za dostarczenie listów intencyjnych i porozumień współpracy zawartych z innymi uczelniami i pozostałymi podmiotami w związku z opracowywanym projektem.
Był to jeden z warunków dostępności do środków UE dla tego projektu.

Bardzo pomocne były też informacje, które otrzymaliśmy od:
- Pani mgr Renaty Rudzieckiej (Kierownik Biura ds. Nauki),
- Pani mgr Marzeny Łukasik (Kierownik Biura ds. Karier i Współpracy z Gospodarką).

Pozostaje nam w tej chwili czekać i trzymać kciuki za pozytywne dla Uczelni rozstrzygnięcie konkursu!

Wszyscy pracownicy
Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

25.06.2013Kolejny projekt napisany przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych został pozytywnie oceniony!
rozwiń
 
Projekt „Aktywni zawodowo 50+ z Akademią Pomorską!” napisany przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych we współpracy przede wszystkim z Instytutem Nauk o Zdrowiu, uzyskał dofinansowanie (jako jeden z dwóch wniosków, które uzyskały dofinansowanie na 14 wniosków złożonych).
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia pozostających bez zatrudnienia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Wsparcie w ramach projektu zakłada profesjonalne przygotowanie osób 50+ do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekunki/na osób starszych.

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 – 30.09.2014 r.

Wartość dofinansowania: 791 179,92 zł.

Pracownicy Biura ds. Funduszy Zewnętrznych jeszcze raz serdecznie dziękują wszystkich osobom, z którymi współpracowaliśmy przy pisaniu tego wniosku, w tym w szczególności Pani dr Krystynie Homenda oraz Pani dr Anecie Jaworskiej. Dziękujemy też Pani Kierownik BKiWG – mgr Marzenie Łukasik, za zorganizowanie w kwietniu br. wewnętrznego spotkania w tej sprawie, po którym Biuro Funduszy Zewnętrznych podjęło się prowadzenia i wszelkiej koordynacji spraw związanych z kompleksowym przygotowaniem tego projektu przez Uczelnię.

mgr Barbara Podruczna-Mocarska
Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

22.05.2013Rozwój infrastruktury informatycznej - projekt w ramach PO IG
rozwiń
 
Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych zainicjowało przygotowanie projektu w ramach PO IG związanego z rozwojem infrastruktury informatycznej, która umożliwi pracownikom naukowym Uczelni prowadzenie badań i prac rozwojowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Zmodernizowana infrastruktura będzie mogła być także wykorzystywana do łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
W ramach konkursu priorytetowo są oceniane projekty o charakterze innowacyjnym i zasięgu ponadregionalnym, zrzeszające jak największą grupę odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem sfery B+R.
Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Prezentacja

Zarządzeniem Rektora w skład Zespołu Projektowego wchodzą Podzespoły składające się z:

1. Grupy pracowników naukowych:
- dr Andrzej Urbanek - Katedra Bezpieczeństwa Narodowego - Lider Zespołu
- dr Krzysztof Rychert - Instytut Biologii i Ochrony Środowiska
- dr Wiesław Kowalewski - Instytut Nauk o Zdrowiu
- dr hab. Adam Wojciechowski – Dyrektor Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
- dr Tomasz Wróblewski - Instytut Fizyki
- dr Piotr Sulewski - Kierownik Studium Informatyki

2. Grupy Informatyków:
1) mgr inż. Ryszard Szaja – Kierownik Sekcji Informatyki – Lider Zespołu
2) dr Piotr Sulewski - Kierownik Studium Informatyki
3) mgr inż. Piotr Kornijczuk - Sekcja Informatyki

3. Grupy pracowników Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
1) mgr Barbara Podruczna - Mocarska – Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych
2) mgr Anna Deryło – Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych
3) mgr Magda Blazer – Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych
4) mgr Robert Żyła – Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych

4. Koordynatorem pracy Zespołu Projektu jest Pani mgr inż. Ewa Sobolewska – Kanclerz.

Zapraszamy do współpracy
29.04.2013Wniosek: „Aktywni zawodowo 50 + z Akademia Pomorską!”.
rozwiń
 
W dniu 26 kwietnia 2013r. Biuro Funduszy Zewnętrznych złożyło wniosek pod w/w tytułem, o dofinansowanie w kwocie 791.179,92 zł z Poddziałania 6.1.1. POKL. Wniosek adresowany jest do osób bez pracy w wieku 50+. W ramach projektu Akademia wykorzystując własną kadrę naukowo-dydaktyczną, przeszkoli 34 osoby, które uzyskają certyfikat opiekunów osób starszych w ich domach i w ośrodkach pomocy. Po przeszkoleniu uczestnicy przejdą 3-miesięczne staże. Projekt przewiduje także wsparcie uczestników w podstawy komunikacji w jęz. angielskim oraz Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (trening umiejętności psychospołecznych, moduł przedsiębiorczości - zasady prowadzenia działalności na własny rachunek). Akademia w ramach projektu udzieli także pomocy uczestnikom w pozyskaniu pracy. Na spotkaniu w dniu 18 kwietnia zorganizowanym przez Biuro FZ wiele podmiotów wyraziło zainteresowanie zarówno stażami jak i zatrudnieniem uczestników tego projektu. Przez cały okres trwania projektu tj. od IX 2013 r. do IX 2014 r., uczestnicy otrzymają także wsparcie metodą coachingu. Projekt odpowiada potrzebom rynku (wg PUP w 2012.r. zapotrzebowanie na opiekuna osób starszych dotyczyło 241 ofert).

Zespół Biura Funduszy Zewnętrznych dziękuje za współpracę wszystkim, którzy w tak krótkim czasie udostępnili niezbędne informacje przy pisaniu tego projektu przez BFZ i bez których projekt nie miałby szans na realizację, a w szczególności: Pani dr. K. Homenda (kluczowy moduł opiekuńczy i staże), Pani dr A. Jaworskiej (moduł psychologiczny), Pani mgr M. Łukasik – Kierownikowi BKWG (pośrednictwo pracy), Pani mgr A.Drobko (moduł j. ang.), Panu mgr B. Drozdowiczowi (coaching).

mgr Barbara Podruczna-Mocarska
Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych

20.04.2013Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych przejęło liderowani​e w opracowani​u wniosku
rozwiń
 
W dniu 12 kwietnia br. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych przejęło liderowanie w opracowaniu wniosku w ramach POKL. Poddziałanie 6.1.1 - "Wsparcie osób bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Potencjał naukowy i szkoleniowy Akademii skierowany będzie na zawodowe aktywizowanie osób 50+. na rynku pracy.
W dniu 18 kwietnia BFZ zorganizowało spotkanie z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze celem uzgodnień dot. staży i zatrudnienia tych osób po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy spotkania są zainteresowani realizacją projektu. Wobec czego członkowie Zespołu opracowują aktualnie poszczególne obszary tematyczne wniosku.
Całość projektu pod wymogi Programu i ogłoszonego konkursu zarówno formalne jak i merytoryczne „spina” BFZ.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia osób 50+:
1. Szkolenia i staże:
a) moduł usług opiekuńczych plus staże - merytorycznie opracowuje Pani dr K. Homenda
b) moduł społeczny - merytorycznie opracowują Pani dr A. Jaworska, Pan dr B. Drozdowicz
c) moduł przedsiębiorczość – merytorycznie opracowuje Biuro ds. FZ
d) moduł języków obcych – merytorycznie opracowuje Pani mgr Adrianna Drobko
2. Pośrednictwo pracy – merytorycznie opracowuje Biuro ds. KWG

Jest mało czasu: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych koordynujące prace i cały Zespół Projektu musi zdążyć do czwartku tj. 25 kwietnia z opracowaniem kompletnego wniosku. Bowiem w dniu 19 kwietnia ogłoszono zamknięcie konkursu z dniem 26 kwietnia. W załączeniu krótka prezentacja dot. programu i warunków konkursu.

mgr Barbara Podruczna-Mocarska
Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych


Załącznik:
Prezentacja dot. programu i warunków konkursu
03.04.2013Informacja dotycząca Rejestru wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych składanych przez jednostki organizacyjne AP w Słupsku
rozwiń
 
Zgodnie z decyzją JM Rektora AP w Słupsku - dr hab. prof. nadzw. Romana Drozda, wprowadza się „Rejestr wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych składanych przez jednostki organizacyjne AP w Słupsku”.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o rejestrowanie wszystkich wniosków, tj. m.in.: projektów: badawczych, rozwojowych, edukacyjnych, inwestycyjnych, aparaturowych, wymagających dofinansowania ze źródeł zewnętrznych składanych przez Panią/Pana jednostkę organizacyjną, wg. załączonego wzoru.

Procedura rejestrowania składanych wniosków:
1. Pobranie wzoru Rejestru ze strony internetowej Biura ds. Funduszy Zewnętrznych: plik do pobrania.
2. Wypełnienie w formie elektronicznej wszystkich kolumn tabeli bez kolumny nr 1 – nr wniosku.
3. Przesłanie wypełnionego Rejestru na adres mailowy Biura ds. Funduszy Zewnętrznych : biurofunduszy@apsl.edu.pl.
4. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych dokona rejestracji wniosku nadając mu numer.
5. Jednostka organizacyjna otrzyma informację mailową o numerze wniosku zarejestrowanego przez Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych.

Z poważaniem
mgr inż. Ewa Sobolewska
Kanclerz Akademii Pomorskiej w SłupskuRejestry wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych składanych w kolejnych latach przez jednostki organizacyjne Akademii Pomorskiej w Słupsku.

↑ ↑

Kontakt

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22A,
(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)
76-200 Słupsk
Kierownik- pokój 10
Biuro - pokój 31

Kierownik:
Tel.: 59 84 05 387 wew. 387
E-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl
Biuro:
Tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232
E-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl