Biuro ds. Nauki

Badania własne

Rozwiń wszystkie
 
Badania własne 2010 - raport
rozwiń
 
Raport z wykonanej w roku 2010 pracy naukowej w ramach badań własnych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2011r. w Biurze ds. Nauki, ul. Westerplatte 64, p.421.
Jest to ostatni rok, w którym można było korzystać z dofinansowania badań własnych, ponieważ  ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), która weszła w życie z dniem 1 października 2010 r., nie przewiduje takiego strumienia finansowania.
 

 

Badania własne w roku 2005
rozwiń
 

LP.

TYP GRANTU

TYTUŁ GRANTU

KIEROWNIK GRANTU

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

1

II

Twórczość R. Brandstaettera i kultura polskich Żydów okresu międzywojennego

dr Dariusz K. Sikorski

 

2

II

Autobiografizm w literaturze staropolskiej

dr Tomasz Tomasik

 

3

II

Sylleptyczny aspekt biografii romantycznej. W kręgu Słowackiego i Norwida

dr Sławomir Rzepczyński

 

4

II

Wielka całość. Mickiewicza myślenie kulturą

dr Michał Kuziak

 

5

II

Franz Kafka w literaturze polskiej. Problemy recepcji artystycznej i naukowej

dr Daniel Kalinowski

 

6

II

Pomorski tygiel kultur. Ku literackiej antropologii

dr Adela Kuik -Kalinowska

 

7

II

Bałucki na scenie polskiej 1868-1901

dr Anna Sobiecka

 

8

II

Figury aniołów w literaturze

dr Bernadetta Żynis

 

9

II

Polskie poszukiwania "innej Rosji"

dr Tadeusz Sucharski

 

 INSTYTUT HISTORII

10

 

 

 

 

III

 

 

 

 

Przemiany społeczne i obyczajowe w Polsce w XX wieku

 

 

 

 

prof. Roman Drozd

 

 

 

 

prof. Zenon Romanow

dr Maciej Hejger

dr Piotr Andrusieczko

mgr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

mgr Wojciech Wróblewski

11

II

Problematyka kościoła katolickiego w latach 1918-1945 w polskiej historiografii powstałej po II wojnie światowej

dr Piotr Kurlenda

 

12

II

Służba konsularna II Rzeczypospolitej

dr Wojciech Skóra

 

13

I

Życie i twórczość Jana Poszakowskiego

prof. Marian Drozdowski

mgr Justyna Żukowska

14

II

Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowe 1918-1939

dr Piotr Kołakowski

 

15

II

Cywilizacja postindustrialna jako wyzwanie dla społeczności lokalnych i współczesnej myśli politycznej

dr Arkadiusz Modrzejewski

 

16

I

Działalność konsulatu generalnego RP w Monachium w latach 1920-1939

prof. Tadeusz Kmiecik

mgr Iwona Jędrzejewska

17

II

Libertynizm na ziemiach polskich w epoce Oświecenia - geneza i charakterystyka zjawiska

dr Anna Łysiak-Łątkowska

 

18

II

Elity Małopolski i Mazowsza w XIII w. - kontakty, opcje polityczne

dr Agnieszka Teterycz-Puzio

 

19

 

I

 

Problemy polityczne i społeczne Pomorza Zachodniego w XX wieku

 

prof. Zenon Romanow

 

mgr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

mgr Wojciech Wróblewski

20

II

Struktura rodziny i postawy prokreacyjne ludności ziem polskich XVIII-XIX wieku w perspektywie porównawczej

dr Mikołaj Szołtysek

 

 INSTYTUT NEOFILOLOGII

21

II

Symbolika motywu gry w twórczości literackiej romantyków rosyjskich

dr Piotr Gancarz

 

22

I*

Motywy pomorskie w literaturze niemieckiej po 1945 roku

mgr Joanna Flinik

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

23

II

Zrzuty zanieczyszczeń wprowadzanych przez wybrane rzeki Przymorza do Bałtyku

dr Anna Jarosiewicz

 

24

II

Pasożyty ryb jezior przymorskich Pomorza Środkowego

dr Jolanta Morozińska-Gogol

 

25

I

Produkcja wtórna bakterioneustonu i bakterioplanktonu przymorskiego jeziora Dołgie Wielkie

prof. Zbigniew Mudryk

mgr Marta Dwulit

26

II

Aktywność lipaz w powierzchniowych i podpowierzchniowych warstwach rzeki Słupi

dr Piotr Skórczewski

 

27

II

Wykorzystanie wybranych technik chemometrycznych do oceny dynamiki zmian naturalnych ekosystemów oraz stanu zanieczyszczenia środowiska

dr Aleksander Astel

 

28

I

Produkcja biomasy runa w dwóch odmiennych ekosystemach leśnych

prof. Jan Trojanowski

mgr Agnieszka Parzych

29

II

Rola samicy i samca gołębia miejskiego w opiekowaniu się lęgiem w różnej fazie jego rozwoju

dr Tomasz Hetmański

 

30

I

Plastyczność przewodu pokarmowego u heterotermicznych gryzoni Rodenta

prof. Elżbieta Wołk

mgr Aneta Świątek

31

II

Flora parków podworskich Wysoczyzny Damnickiej

dr Mariola Truchan

dr Zbigniew Sobisz

32

II

Zróżnicowanie wybranych organów generatywnych Bolboschoenus maritimus (L.) Palla w populacjach nadmorskich Polski

dr Anna Kreft

 

INSTYTUT GEOGRAFII 

33

 

I

 

Litologia i stratygrafia osadów fluwialnych, stokowych i litoralnych środkowej części Pobrzeża Pojezierza Pomorskiego

 

prof. Wacław Florek

 

mgr Marek Majewski

mgr Agnieszka Grabowska-Dzieciątko

34

II

Optymalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów wiejskich w aspekcie uwarunkowań geoekologicznych - na przykładzie wybranych obszarów Pomorza

dr Agnieszka Flis

 

35

I*

Historyczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania turystyki

mgr Aneta Łojek

 

36

II

Morze jako czynnik twórczy w architekturze

dr Elżbieta Szalewska

 

37

 

II

 

Aktywność społeczno-gospodarcza społeczności lokalnych Pomorza Środkowego

 

dr Paulina Szmielińska

 

 dr Paweł Czapliński

 

38

I*

Degradacja środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pomorza Środkowego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych

mgr Danuta Prądzyńska

 

39

II

Geografia kultu świętych w Europie Środkowej

dr Joanna Szczepankiewicz-Battek

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paleogeografia czwartorzędu w nawiązaniu do działalności człowieka w pradziejach i czasach historycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Adam Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Dariusz Krzyszkowski

prof. Wacław Florek

prof. Olegas Pustelnikovas

prof. Edward Wiśniewniewski

dr Jacek Kaczmarzyk

dr Elżbieta Florek

dr Sylwester Dobrzyński

dr Albin Orłowski

dr Ireneusz Olszak

dr Krzysztof Petelski

dr Jerzy Jonczak

mgr Marek Majewski

mgr Agnieszka Grabowska-Dzieciątko

mgr Monika Niska

41

II

Edukacja ekologiczna jako element zarządzania ochroną środowiska w gminie

dr Adam Kowalak

dr Robert Bąk

42

 

II

 

Cyrkulacyjne uwarunkowania rozkładu wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski, ze szczególnym uwzględnieniem części północno-zachodniej

 

dr Małgorzata Kirschenstein

dr Dariusz Baranowski

 

 

43

 

I

 

Problemy transformacji struktur społeczno-gospodarczych Pomorza w procesie integracji z Unią Europejską i ich konsekwencje

 

prof. Eugeniusz Rydz

 

dr Iwona Jażewicz

mgr Wioletta Szymańska

44

I*

Konsekwencje przekształceń strukturalnych w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych

mgr Gabriela Czapiewska

 

45

I*

Rola aspektów środowiskowych w funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych na terenach chronionych województwa Pomorskiego

mgr Anna Wiśniewska

 

46

I*

Turstyka młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy - studium porównawcze

mgr Krzysztof Parzych

 

INSTYTUT MATEMATYKI 

47

 

I

 

Badanie pewnych klas funkcji

 

prof. Jacek Jędrzejewski

 

mgr Aneta Mikucka

mgr Robert Drozdowski

48

 

I

 

Reprezentacje rzutowe grup skończonych

 

prof. Leonid Barannyk

 

mgr Dariusz Klein

mgr Kamila Sobolewska

49

II

Zastosowanie metajęzyka w pedagogice

dr Krzysztof Sokołowski

 

50

 

 

 

 

III

 

 

 

 

Topologiczne aspekty analizy i teorii funkcji na przestrzeniach wektorowych i funkcyjnych

 

 

 

 

prof. Stanislav Ponomarev

 

 

 

 

dr Agata Sochaczewska

dr Irena Domnik

dr Zofia Lewandowska

dr Stanisław Kowalczyk

mgr Katarzyna Gburzyńska

51

I

Geometryczne warunki istnienia różniczkowalnej parametryzacji krzywych

prof. Stanislav Ponomarev

mgr Małgorzata Turowska

INSTYTUT FIZYKI

52

I

Modelowanie efektywnego promieniowania podczerwonego Bałtyku z wykorzystaniem radiometrycznych danych satelitarnych i standardowych danych hydrometeorologicznych

prof. Bogdan Woźniak

mgr Tomasz Zapadka

53

III

Badanie procesu fotosyntezy w naturalnych ekosystemach wodnych

mgr Małgorzata Hann

prof. Bogdan Woźniak

 

 

 

 

dr Dariusz Ficek

54

II

Badanie podstawowych konformerów molekuł z przeniesieniem ładunku

dr Mirosław Brozis

dr Marian Stoń

55

I

Badanie procesów wzbudzania atomowego i molekularnego w słaboprądowych wyładowaniach prądu stałego

prof. Anatol Jaworek

mgr Eryk Rajch

56

I

Badanie efektów zderzeniowych w układach bar - gaz szlachetny oraz w zimnych atomach litu i sodu w pułapce magneto-optycznej

prof. Ewa Paul-Kwiek

mgr Jacek Szczepkowski

57

I

Badanie właściwości różnych stanów niejednorodnych widm molekuł z przeniesieniem ładunku

prof. Wladimir Tomin

mgr Krzysztof Hubisz

58

 

III

 

Badanie kinetycznych właściwości momentów dipolowych wieloatomowych drobin z przeniesieniem ładunku

 

prof. Wladimir Tomin

 

mgr Robert Jaworski

mgr Andrzej Krzysztofowicz

59

I

Multimedialne metody dydaktyczne w fizyce: elektryczność i magnetyzm

prof. Grzegorz Karwasz

mgr Anna Okoniewska

60

 

III

 

Spektroskopia pozytonowa i spektroskopia klasterów molekularnych

 

prof. Grzegorz Karwasz

 

dr Leszek Ziemczonek

mgr Eryk Rajch

61

II

Badania efektów oddziaływania 2 wiązek światła z atomami metali alkalicznych, efekt przezroczystości indukowanej elektromagnetycznie, spowolnienie imulsów świetlnych i odtwarzanie impulsów świetlnych

dr Abu Mohamed Alhasan

 

62

II

Parcjalne przekroje czynne na rozpraszanie elektronów w azocie

dr Tomasz Wróblewski

 

KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI

63

I

Komputerowe wspomaganie decyzji związanych z zarządzaniem przebiegiem niezawodności obiektów technicznych

prof. Antoni Drapella

mgr Ryszard Motyka

64

II

Metody matematyczne w inżynierii niezawodnościowej

dr Piotr Sulewski

dr Sylwia Kosznik

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

65

I*

Socjomedyczne korelaty spóźnionego macierzyństwa

mgr Małgorzata Sawicka

 

66

I*

Zachowania zdrowotne osób po przebytym zawale mięśnia sercowego

mgr Agnieszka Grochulska

 

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

INSTYTUT PEDAGOGIKI

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Między poczuciem własnego istnienia a rozwojem w kontekście różnych założeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ewa Bilińska-Suchanek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Lucyna Pruss-Kuchta

dr Ewa Murawska

dr Marianna Szpiter

dr Piotr Próchniak

dr Agnieszka Zalewska-Meler

dr Anna Rożnowska

dr Maria Sitko

dr Maria Januszewska-Warych

dr Grażyna Durka

dr Henryk Porożyński

68

I

Stereotypy edukacyjne a opór uczniów wobec szkoły

prof. Ewa Bilińska-Suchanek

mgr Iwona Gumowska

69

I

Funkcjonowanie ucznia w szkole poprzez pryzmat spostrzegania go przez nauczyciela

dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty

mgr Krzysztof Wołodkiewicz

70

 

III

 

Społeczne uwarunkowania uznawanych wartości przez współczesną młodzież

 

prof. Irina Surina

 

dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty

dr Anna Suchocka

71

I

System wartości życiowych młodzieży akademickiej

prof. Irina Surina

mgr Andrzej Kokiel

72

 

II

 

Model programowo-metodycznego kształcenia nauczyciela szczebla zintegrowanego szkoły podstawowej

 

dr Mariola Szczepańska

 

dr Apolonia Suchora-Olech

dr Lucyna Maksymowicz

INSTYTUT MUZYKI

73

II

Muzyczna edukacja międzykulturowa - teoria i koncepcje metodyczne

dr Jarosław Chaciński

 

KATEDRA FILOZOFII

74

II

Uniwersalna czy narodowa? Spory programowe w filozofii polskiej XIX i XX wieku

dr Stefan Konstańczak

 

75

II

Światopogląd a edukacja

dr Józef Kwapiszewski

dr Miła Kwapiszewska

76

II

Opracowanie filozofii społeczno-ekonomicznej Noama Chomsky`ego oraz powiązanej z nim grupy uczonych, specjalizujących się w krytycznej analizie patologii "konkwistadorskiej" amerykańskiego estabilishmentu

dr Marek Głogoczowski

 

77

II

Bez dogmatu. Andrzeja Walickiego studia nad rodzimą tradycją filozoficzną

dr Ryszard Sitek

 

Badania własne w roku 2006
rozwiń
 

Lp.

Typ grantu

Tytuł grantu

Kierownik grantu

Członkowie zespołu

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

1

II

Pomorski tygiel kultur. Ku literackiej antropologii

dr Adela Kuik-Kalinowska 

 

2

II

Polskie poszukiwania "innej Rosji"

dr Tadeusz Sucharski 

 

3

II

Franz Kafka w literaturze polskiej. Problemy recepcji artystycznej i naukowej

dr Daniel Kalinowski 

 

4

III

Podmiotowość romantyczna

prof. dr hab. Sławomir Rzepczyński

 

 

 

 

dr Michał Kuziak 

5

II

Figury aniołów w literaturze

dr Bernadetta Żynis 

 

6

II

Monografia polskiego współczesnego reportażu radiowego o walorach literackich

dr Artur Pruszyński 

 

INSTYTUT NEOFILOLOGII

7

II

Czynniki kognitywne i afektywne w akwizycji drugiego języka

dr Adrianna Biedroń 

 

8

III

Semantyka i poetyka prozy rosyjskiej XX wieku

prof. Galina L. Nefagina 

 

 

 

 

 

prof. Danuta Gierczyńska  

 

 

 

 

prof. Tadeusz Osuch  

 

 

 

 

dr Piotr Gancarz  

 

 

 

 

mgr Tatiana Pudowa  

INSTYTUT HISTORII

9

II

Polityka wewnętrzna i zagraniczna książąt Małopolski i Mazowsza w okresie rozbicia dzielnicowego

dr Agnieszka Teterycz-Puzio 

 

10

I

Problemy polityczne i społeczne Pomorza Zachodniego w XX wieku

prof. Zenon Romanow  

mgr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk  

 

 

 

 

 

 

 

mgr Kacper Pencarski  

11

II

Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Pomorzu w latach 1918-1939

dr Wojciech Skóra  

 

 

 

 

 

 

12

II

Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowe 1918-1939

dr Piotr Kołakowski 

 

13

I

Jan Poszakowski - historyk z czasów saskich

prof. Marian Drozdowski  

 

 

 

 

 

mgr Justyna Żukowska 

14

III

Socjotopografia miasta Gdańska w świetle spisu ludności z roku 1770

prof. Andrzej Groth 

 

 

 

 

dr Ewa Łączyńska  

 

 

 

 

dr Andrzej Michalski

15

I

Między kurtuazją a satyrą. Anegdota w kulturze dworskiej doby krucjat

prof. Jerzy Hauziński

 

 

 

 

 

Idalia Smoczyk-Jackowiak

16

III

Badania nad przemianami społeczno-politycznymi w Polsce na początku XX wieku

prof. Roman Drozd

prof. Zenon Romanow

 

 

 

 

dr Piotr Andrusieczko

 

 

 

 

dr Maciej Hejger

 

 

 

 

mgr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Kacper Pencarski

17

I

Organy bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989

prof. Roman Drozd

 

 

 

 

 

mgr Arkadiusz Słabig

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

18

I

Aktywność respirometryczna w powierzchniowych i podpowierzchniowych warstwach wody nieestuariowego jeziora Dołgie Wielkie

prof. Zbigniew Mudryk

 

 

 

 

 

mgr Marta Dwulit

19

II

Dynamika zmian sezonowych liczebności bakterii heterotroficznych w dwóch jeziorach przymorskich o różnym zasoleniu

dr Piotr Skórczewski

 

20

II

Pasożyty ryb jezior przymorskich Pomorza Środkowego

dr Jolanta Morozińska-Gogol

 

 

 

 

 

 

21

II

Charakterystyka organizmów poroślowych (perifiton) zasiedlających trzcinę Phragmites australis w jeziorach Słowińskiego Parku Narodowego

dr Krystian Obolewski

 

22

II

Ocena zdolności do samooczyszczania wód powierzchniowych

dr Anna Jarosiewicz

 

 

 

 

 

 

23

II

Flora cmentarzy na terenie gminy Smołdzino

dr Anna Kreft

 

24

II

Zaawansowane techniki chemometryczne jako narzędzie weryfikacji realizacji zasad zrównoważonego rozwoju

dr Aleksander Astel

 

25

II

Flora i roślinność wybranych biotopów śródpolnych Wysoczyzny Polanowskiej

dr Zbigniew Sobisz

 

 

 

 

 

 

26

II

Opieka rodzicielska gołębi miejskich nad młodymi po wylocie z gniazda

dr Tomasz Hetmański

 

 

 

 

 

27

II

Znaczenie ekologiczne protozooplanktonu w wodach Słupi

dr Krzysztof Rychert

 

 

 

 

 

 

28

II

Znaczenie detrytusu w respiracji mikroorganizmów w toni wodnej

dr Magdalena Wielgat-Rychert

 

 

 

 

 

29

II

Rola wybranych cech powierzchni liścia w taksonomii gatunków z rodzaju Ficus L. (Moracae) i ich kultywarów

dr Mariola Truchan

 

30

I

Plastyczność przewodu pokarmowego u heterotermicznych gryzoni Rodenta

prof. Elżbieta Wołk

 

 

 

 

 

mgr Aneta Świątek

31

III

Skład gatunkowy i struktura zgrupowań chrząszczy epigeicznych terenów bagiennych Słowińskiego Parku Narodowego

prof. Aleh Aleksandrowicz

 

 

 

 

 

dr Brygida Pakuła

32

I

Dynamika związków azotu i fosforu w dwóch odmiennych ekosystemach leśnych

prof. Jan Trojanowski

 

 

 

 

mgr Agnieszka Parzych

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

33

II

Zachowania zdrowotne osób po przebytym zawale mięśnia sercowego

dr Agnieszka Grochulska

 

 

 

 

 

 

INSTYTUT MATEMATYKI

34

III

Badanie pewnych klas funkcji

prof. Andrzej Icha

 

 

 

 

 

mgr Robert Drozdowski

35

I

Reprezentacje rzutowe grup skończonych

prof. Leonid Barannyk

 

 

 

 

 

mgr Dariusz Klein

36

III

Topologiczne aspekty analizy i teorii funkcji na przestrzeniach wektorowych i funkcyjnych

prof. Stanislav Ponomarev

 

 

 

 

 

dr Zofia Lewandowska

 

 

 

 

dr Stanisław Kowalczyk

 

 

 

 

mgr Katarzyna Gburzyńska

 

 

 

 

dr Irena Domnik

37

I

Geometryczne warunki istnienia różniczkowalnej parametryzacji krzywych

prof. Stanislav Ponomarev

 

 

 

 

 

mgr Małgorzata Turowska

KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI

38

I

Komputerowe wspomaganie decyzji związanych z przebiegiem badań niezawodności obiektów technicznych

prof. Antoni Drapella

 

 

 

 

 

mgr Ryszard Motyka

INSTYTUT GEOGRAFII

39

II

Klimat północno-zachodniej Polski

dr Małgorzata Kirschenstein

 

40

I

Problemy transformacji struktur społeczno-gospodarczych Pomorza w procesie integracji z Unią Europejską i ich konsekwencje

prof. Eugeniusz Rydz

 

 

 

 

 

dr Iwona Jażewicz

 

 

 

 

mgr Wioletta Szymańska

41

II

Habitat a rozwój społeczno-ekonomiczny Pomorza Środkowego

dr Paweł Czapliński

dr Paulina Szmielińska-Pietraszek

 

 

 

42

II

Kształtowanie świadomości ekologicznej jako element wdrażania systemu ekozarządzania w gminach

dr Adam Kowalak

 

43

II

Uwarunkowania organizacyjne turystyki i kultury fizycznej w Polsce w okresie transformacji systemowej

dr Waldemar Moska

 

44

II

Geografia kultu świętych w Europie

dr Joanna Szczepankiewicz-Battek

45

II

Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu pola temperatury w Polsce

dr Dariusz Baranowski

 

 

 

 

 

 

46

I

Geologia i stratygrafia osadów fluwialnych, stokowych i litoralnych środkowej części Pobrzeża Pojezierza Pomorskiego

prof. Wacław Florek

mgr Marek Majewski

 

 

 

 

mgr Agnieszka Grabowska-Dzieciątko

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Monika Niska

 

 

 

 

 

47

II

Optymalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów wiejskich na obszarze Pojezierza Bytowskiego - studium krajobrazowe wybranych powierzchni testowych

dr Agnieszka Flis

 

48

III

Paleogeografia czwartorzędu w nawiązaniu do działalności człowieka w pradziejach i czasach historycznych

prof. Adam Wojciechowski

 

 

 

 

 

prof. Edward Wiśniewski

 

 

 

 

prof. Adam Wojciechowski

 

 

 

 

prof. Dariusz Krzyszkowski

 

 

 

 

prof. Wacław Florek

 

 

 

 

prof. Olegas Pustelnikovas

 

 

 

 

dr Jacek Kaczmarzyk

 

 

 

 

dr Albin Orłowski

 

 

 

 

dr Ireneusz Olszak

 

 

 

 

dr Krzysztof Petelski

 

 

 

 

dr Jerzy Jonczak

 

 

 

 

mgr Marek Majewski

 

 

 

 

mgr Agnieszka Grabowska-Dzieciątko

 

 

 

 

INSTYTUT FIZYKI

49

II

Badanie właściwości stanów wzbudzonych molekuł z przeniesieniem ładunku z zastosowaniem obliczeń kwantowo-mechanicznych

dr Mirosław Brozis

 

 

 

 

 

dr Marian Stoń

50

I

Badanie efektów zderzeniowych w układach bar - gaz szlachetny oraz w zimnych atomach litu i sodu w pułapce magneto-optycznej

prof. Ewa Paul-Kwiek

 

 

 

 

mgr Jacek Szczepkowski

51

III

Badanie procesu fotosyntezy w naturalnych ekosystemach wodnych

prof. Bogdan Woźniak

 

 

 

 

dr Dariusz Ficek

 

 

 

 

dr Roman Majchrowski

52

III

Badanie kinetycznych właściwości momentów dipolowych wieloatomowych drobin z przeniesieniem ładunku

prof. Wladimir Tomin

 

 

 

 

mgr Robert Jaworski

 

 

 

 

mgr Andrzej Krzysztofowicz 

53

II

Powinowactwa protonowe cząsteczek organicznych

dr Tomasz Wróblewski

 

54

II

Oddziaływania elektronów z powierzchnią ciała stałego

dr Damian Pilszka

 

55

II

Badania efektów oddziaływania 3 wiązek światła z atomami metali alkalicznych, efekt przezroczystości indukowanej elektromagnetycznie, spowolnienie imulsów świetlnych i odtwarzanie impulsów świetlnych

dr Abu Mohamed Alhasan

 

 

 

 

 

56

I

Badanie właściwości różnych stanów niejednorodnych widm molekuł z przeniesieniem ładunku

prof. Wladimir Tomin

 

 

 

 

mgr Krzysztof Hubisz

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

INSTYTUT PEDAGOGIKI

57

III

W drodze do rozumienia siebie. Rozwój tożsamości w cyklu życia

prof. Ewa Bilińska-Suchanek

 

 

 

 

 

dr Lucyna Pruss-Kuchta

 

 

 

 

dr Ewa Murawska

 

 

 

 

dr Piotr Próchniak

 

 

 

 

dr Agnieszka Zalewska-Meler

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Anna Rożnowska

 

 

 

 

dr Maria Sitko

 

 

 

 

dr Grażyna Durka

 

 

 

 

dr Henryk Porożyński

58

III

Model programowo-metodycznego kształcenia nauczyciela szczebla zintegrowanego szkoły podstawowej

dr Lucyna Maksymowicz

 

 

 

 

 

dr Mariola Szczepańska

 

 

 

 

dr Apolonia Suchora-Olech

59

I

System wartości życiowych młodzieży akademickiej

prof. Irina Surina

 

 

 

 

 

mgr Andrzej Kokiel

INSTYTUT MUZYKI

60

II

Muzyczna edukacja międzykulturowa - teoria, praktyka i koncepcja

dr Jarosław Chaciński

 

 

 

 

 

KATEDRA FILOZOFII

61

III

Światopogląd a edukacja

dr Józef Kwapiszewski

 

 

 

 

 

dr Miła Kwapiszewska-Antas

 

 

 

 

62

II

Filozoficzne spory polskich romantyków. Próby syntezy literatury i filozofii jako źródlo mesjanizmu narodowego

dr Stefan Konstańczak

 

63

II

Filozofia męstwa wobec wyzwań edukacyjno-wychowawczych. Cz.II

dr Ryszard Kozłowski

 

GRANTY ASYSTENTÓW Z PROMOTOREM SPOZA PAP*

1

I*

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych na obszarach chronionych województwa Pomorskiego

mgr Anna Wiśniewska

Instytut Geografii

 

 

 

2

I*

Degradacja środowiska przyrodniczego wybranych gmin Pomorza Środkowego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych

mgr Danuta Prądzyńska

Instytut Geografii

 

 

 

3

I*

Konsekwencje przekształceń strukturalnych w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych

mgr Gabriela Czapiewska

Instytut Geografii

 

 

 

 

4

I*

Turstyka młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy - studium porównawcze

mgr Krzysztof Parzych

Instytut Geografii

 

 

 

 

5

I*

Naturalne i antropogeniczne przemiany stosunków wodnych na Pomorzu

mgr Izabela Chlost

Instytut Geografii

 

 

 

 

6

I*

Historyczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania turystyki

mgr Aneta Łojek

Instytut Geografii

 

 

 

 

 

7

I*

Funkcjonowanie ucznia w szkole poprzez pryzmat postrzegania go przez nauczyciela

mgr Krzysztof Wołodkiewicz

Instytut Pedagogiki

 

 

 

 

8

I*

Ekofilozofia Henryka Skolimowskiego jako negacja kierunku rozwoju cywilizacji współczesnej

mgr Małgorzata Chrzanowska

Katedra Filozofii

 

 

 

 

9

I*

Działalność konsulatu generalnego RP w Monachium w latach 1920-1939

mgr Iwona Jędrzejewska

Instytut Historii

Badania własne w roku 2007
rozwiń
 

Lp.

Typ

Główny wykonawca

Współwykonawcy

nr badań (BW/nr jednostki/nr osobowy/07)

Temat

 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

1

II

dr Aleksander Astel

 

7/9009028

Optymalizacja chemometrycznych technik eksploracji i modelowania wyników z monitoringu nieorganicznych zanieczyszczeń próbek wodnych

?

II

dr Anna Jarosiewicz

 

7/903917

Ocena zdolności  do samooczyszczania wód powierzchniowych

3

II

dr Jolanta Morozińska-Gogol

 

7/1078

Występowanie pasożytniczych Metazoa u ryb z jeziora Łebsko

4

II

dr Józef Antonowicz

 

7/1054

Zawartość wybranych metali ciężkich w mikrowarstwach powierzchniowych wody jeziora śródlądowego

5

II

dr Piotr Skórczewski

 

7/918

Oznaczenie liczebności mikroflory heterotroficznej w morskiej strefie akumulacyjno-zalewowej

6

III

prof. Nataliya Kurhalyuk

 

7/9010864

Ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska

 

 

dr Mariusz Kasprzak

7/226

7

II

dr Mariola Truchan

 

7/395

Zróżnicowanie cech anatomicznych i morfologicznych liści wybranych rodzajów z rodziny Moraceae i ich przydatność taksonomiczna

8

I

prof. Zbigniew Mudryk

 

7/59

Oznaczenie ogólnej i heteroroficznej liczebności bakterioneustonu i bakterioplanktonu w przymorskim jeziorze Dołgie Wielkie

 

 

mgr Marta Dwulit

7/1262

9

II

dr Krystian Obolewski

 

7/972

Biologia i ekologiczna rola organizmów poroślowych zasiedlających trzcinę  w jeziorach Resko Przymorskie i Niechorze

10

III

prof. Aleh Aleksandrovich

 

7/9011007

Skład gatunkowy i struktura chrząszczy epigeicznych terenów bagiennych Słowińskiego Parku Narodowego

 

 

dr Brygida Pakuła

7/128

11

II

dr Zbigniew Osadowski

 

7/996

Szata roślinna ekosystemów źródliskowych doliny Słupi

12

I

prof. Jan Trojanowski

 

7/394

Dynamika koncentracji związków azotu i fosforu w dwóch ekosystemach leśnych

 

 

mgr Agnieszka Parzych

7/1232

13

II

dr Tomasz Hetmański

 

7/783

Rozmieszczenie gołębia miejskiego w miastach Pomorza oraz wpływ  typu zabudowy na wielkość jego stad

14

II

dr Adam Mohr

 

7/298

Ekologia lęgów zespołu ptaków wodnych i błotnych gniazdujących w rezerwacie Ostrów Trzebielski

 

 

dr Jacek Antczak

7/957

15

II

dr Anna Kreft

 

7/249

Kwitnące okazy bluszczu pospolitego Hedera helix l. na terenie gminy Postomino (woj. zachodniopomorskie)

16

II

dr Małgorzata Ożgo

 

7/837

Zmienność muszli ślimaka gajowego Cepaea nemoralis w transekcie europejskim wzdłuż 52oN

17

II

dr Zbigniew Sobisz

 

7/50

Flora i roślinność wybranych biotopów środpolnych Pojezierza Bytowskiego

18

II

dr Magdalena Wielgat-Rychert

 

7/9014495

Analiza składu taksonomicznego morskich orzęsków pelagicznych strefy brzegowej Pomorza Środkowego

19

III

prof. Antoni Banaś

 

7/1057

Zmiany aktywności enzymów biorących udział w biosyntezie triacylogliceroli w rozwijających się nasionach roślin oleistych

 

 

dr Tomasz Furmanek

7/1132

20

II

dr Bogdan Zaworski

 

7/420

Wybrane spekty rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży szkolnej z Pomorza w świetle badań przekrojowych i długofalowych

21

II

dr Krzysztof Rychert

 

7/9014497

Analiza składu taksonomicznego morskich orzęsków pelagicznych strefy brzegowej Pomorza Środkowego

22

I

prof. Elżbieta Wołk

 

7/1148

Plastyczność przewodu pokarmowego u heterotermicznych gryzoni Rodentia

 

 

mgr Aneta Świątek

7/1235

INSTYTUT GEOGRAFII

23

II

dr Adam Kowalak

 

9/1260

Określenie stopnia zaangażowania gmin w procesie kształtowania świadomości ekologicznej

24

I

prof. Eugeniusz Rydz

 

9/354

Wspólczesne przekształcenia strukturalne i przestrzenne w regionach nadmorskich

 

 

dr Iwona Jażewicz

9/217

 

 

mgr Wioletta Szymańska

9/1174

25

II

dr Paweł Czapliński

 

9/911

Regionalizm i lokalizm na Pomorzu Środkowym

 

 

dr Paulina Szmielińska-Pietraszak

9/885

26

I

prof. Wacław Florek

 

9/181

Geologia i stratygrafia osadów fluwialnych i litoralnych środkowej części Pobrzeża

 

 

mgr Agnieszka Grabowska-Dzieciątko

9/1074

27

III

dr Jerzy Jonczak

 

9/9011006

Paleogeografia czwartorzędu w nawiązaniu do działalności człowieka w pradziejach i czasach historycznych

 

 

prof. Olegas Pustelnikovas

9/1289

 

 

dr Monika Niska

9/1267

 

 

dr Krzysztof Petelski

9/1167

 

 

dr Ireneusz J. Olszak

9/9009053

28

II

dr Małgorzata Kirschenstein

 

9/232

Klimat północno-zachodniej Polski

29

I

prof. Andrzej Konias

 

9/1323

Wartości poznawcze w geografii Polski 12-arkuszowej mapy Wisły F.F. Czakiego z pierwszej połowy XVIII wieku w świetle dotychczasowych badań naukowych

 

 

mgr Krzysztof Strzelecki

9/912301

30

I

prof. Ryszard Klimko

 

9/839

Wykorzystanie technik GIS w badaniu zmian antropogenicznych na terenie m. Słupska. Wpływ infrastruktury miejskiej na stan środowiska m. Słupska

 

 

mgr Łukasz Śmielak

9/912802

INSTYTUT FIZYKI

31

II

dr Tomasz Wróblewski

 

8/795

Obliczenia ab initio oraz DFT powinowactw protonowych związków chemicznych

32

III

dr Dariusz Ficek

 

8/176

Badanie procesu fotosyntezy w naturalnych ekosystemach wodnych

 

 

prof. Bogdan Woźniak

8/413

 

 

dr Roman Majchrowski

8/282

33

II

dr Mirosław Brozis

 

8/990

Obliczenia kwantowo-mechaniczne molekuł z przeniesieniem ładunku w stanie wzbudzonym

34

III

prof. Anatol Jaworek

 

8/1164

Badania spektroskopowe stałonapięciowego wyładowania koronowego i wyładowania wstecznego

 

 

dr Damian Pliszka

8/796

 

 

mgr Andrzej Krzysztofowicz

8/1016

 

 

mgr Anna Kamińska

8/1234

35

II

dr Abu Mohamed Alhasan

 

8/1055

Badania efektów oddziaływania 3 wiązek światła z atomami metali alkalicznych, efekt przezroczystości indukowanej elektromagnetycznie, spowolnienie impulsów świetlnych i odtwarzanie impulsów świetlnych

36

I

prof. Ewa Paul-Kwiek

 

8/1295

Doświadczalne wyznaczenie przekroju czynnego na zderzenia atomów rubidu z uwzględnieniem różnych mechanizmów zderzeń i kwantowo-mechaniczne obliczenia przekrojów czynnych na zderzenia Sr i Mg z atomami gazów szlachetnych

 

 

mgr Jacek Szczepkowski

8/1230

37

I

prof. Vladimir Tomin

 

8/1239

Badanie właściwości różnych stanów niejednorodnych widm molekuł z przeniesieniem ładunku

 

 

mgr Krzysztof Hubisz

8/1071

38

III

prof. Vladimir Tomin

 

8/1239

Właściwości wielopasmowej fluorescencji cząsteczki 3-hydroksyflawonu podczas selektywnego wzbudzenia

 

 

dr Robert Jaworski

8/989

INSTYTUT MATEMATYKI

39

II

dr Krzysztof Sokołowski

 

10/919

Metodologia porównania teorii pedagogicznych

40

I

prof. Antoni Drapella

 

10/763

Komputerowe wspomaganie decyzji związanych z przebiegiem badań niezawodności obiektów technicznych

 

 

mgr Ryszard Motyka

10/1216

41

III

prof. Stanislav Ponomarev

 

10/966

Geometryczne i analityczne własności odwzorowań w przestrzeniach topologicznych

 

 

dr Zofia Lewandowska

10/268

 

 

dr Irena Domnik

10/124

 

 

dr Stanisław Kowalczyk

10/246

 

 

dr Agata Sochaczewska

10/985

42

I

prof. Stanislav Ponomarev

 

10/966

Geometryczne warunki istnienia różniczkowalnej parametryzacji krzywych

 

 

mgr Małgorzarta Turowska

10/1181

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

43

II

dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

 

11/905545

Środowiskowe uwarunkowania zdrowia społeczeństwa

 

 

dr Monika Waśkow

11/9009403

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

44

III

prof. Sławomir Rzepczyński

 

5/62

Podmiotowość romantyczna

 

 

dr Michał Kuziak

5/1083

45

II

dr Tomasz Tomasik

 

5/1236

Między humanizmem a antropologią

46

II

dr Tadeusz Sucharski

 

5/1175

Polskie poszukiwanie "innej Rosji"

47

II

dr Małgorzata Turczyn

 

5/897

Sonet polski w epoce romantyzmu. Tradycja i nowatorstwo

48

II

dr Adela Kuik-Kalinowska

 

5/252

Pomorski tygiel kultur. Ku literackiej antropologii

49

II

dr Daniel Kalinowski

 

5/896

Kultura literacka buddyzmu w Polsce

50

II

dr Anna Sobiecka

 

5/787

Powieść teatralna jako wspomnienie z podróży

51

II

dr Krystyna Złotkowska

 

5/248

Ogrody w polskiej poezji XVII wieku na tle kultury europejskiej

52

II

dr Bernadetta Żynis

 

5/65

Figury aniołów w literaturze

53

II

dr Dariusz Konrad Sikorski

 

5/1180

Roman Brandstaetter na tle kultury polsko-żydowskiej okresu międzywojennego

INSTYTUT HISTORII

54

II

dr Wojciech Skóra

 

1/555

Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Pomorzu w latach 1918-1939

55

II

dr Piotr Kołakowski

 

1/239

Polski wywiad wojskowy 1933-1939

56

I

prof. Jerzy Hauziński

 

1/205

Między kurtuazją a satyrą. Anegdota w kulturze dworskiej doby krucjat

 

 

mgr Idalia Smoczyk Jackowska

1/9009050

57

I

prof. Roman Drozd

 

1/882

Organy bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1990

 

 

mgr Arkadiusz Słabig

1/1277

58

I

prof. Marian Drozdowski

 

1/1037

Jan Poszakowski - historyk z czasów saskich

 

 

mgr Justyna Żukowska

1/1255

59

III

prof. Roman Drozd

 

1/882

Badania nad przemianami społeczno-politycznymi w Polsce na początku XX wieku

 

 

prof. Zenon Romanow

1/341

 

 

dr Piotr Andrusieczko

1/9009512

 

 

dr Maciej Hejger

1/206

 

 

mgr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

1/1256

 

 

mgr Kacper Pencarski

1/910604

60

I

prof. Zenon Romanow

 

1/341

Problemy polityczne i społeczne Pomorza Zachodniego w XX wieku

 

 

mgr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

1/1256

 

 

mgr Kacper Pencarski

1/910604

61

III

prof. Andrzej Groth

 

1/58

Socjotopografia miasta Gdańska w świetle spisu ludności z roku 1770

 

 

dr Ewa Łączyńska

1/9014571

 

 

dr Andrzej Michalski

1/1137

INSTYTUT NEOFILOLOGII

62

III

prof. Galina Nefagina

 

2/9015832

Typy świadomości artystycznej w literaturze rosyjskiej XIX-XX wieku

 

 

prof. Tadeusz Osuch

2/310

 

 

prof. Danuta Gierczyńska

2/191

 

 

dr Piotr Gancarz

2/185

 

 

mgr Tatiana Pudowa

2/903871

63

II

dr Joanna Flinik

 

2/1034

Autobiografia i wspomnienia w niemieckojęzycznej prozie XX wieku

64

II

dr Dorota Werbińska

 

2/14

Etyczne aspekty pracy nauczyciela języka obcego

65

II

dr Barbara Widawska

 

2/793

Die Frauen der Hohenzollern im Spiegel ihrer Zeit“ – (małżonki Hohenzollernów w świetle swoich czasów – studium kulturoznawcze)

66

II

dr Grażyna Lisowska

 

2/273

Współczesna ruszczyzna. Badania funkcjonalne nad językiem

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

INSTYTUT PEDAGOGIKI

67

II

dr Lucja Lassota

 

3/9006391

Szanse rozwoju człowieka w okresie późnej dorosłości. Studium porównawcze w Polsce i w Niemczech

68

I

prof. Wanda Woronowicz

 

3/411

Interdyscyplinarne zastosowanie edukacji refleksyjnej

 

 

mgr Agnieszka Matuszewska

3/1324

69

II

dr Natalia Sokołowicz

 

3/1319

Uczenie się obywatelstwa przez ludzi dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją 

70

II

dr Danuta Apanel

 

3/903919

Rozwój teorii i praktyki kształcenia integracyjnego w Polsce

71

II

dr Maria Aleksandrovich

 

3/9014701

Zachowanie osobowościowe tancerzy klasycznych: czy powiązane są one z sukcesem zawodowym?

72

I

prof. Ewa Bilińska-Suchanek

 

3/149

Wzorce postaw wobec systemu i zobowiązań społecznych

 

 

mgr Sławomir Pasikowski

3/9104888

 

 

mgr Grzegorz Piekarski

3/910672

73

III

prof. Ewa Bilińska-Suchanek

 

3/149

W drodze do rozumienia siebie. Rozwój tożsamości w cyklu życia

 

 

dr Lucyna Preuss-Kuchta

3/334

 

 

dr Ewa Murawska

3/301

 

 

dr Agnieszka Zalewska-Meller

3/962

 

 

dr Anna Rożnowska

3/347

 

 

dr Grażyna Durka

3/172

 

 

dr Henryk Porożyński

3/332

 

 

dr Piotr Próchniak

3/821

INSTYTUT MUZYKI

74

II

dr Jarosław Chaciński

 

6/121

Muzyczna edukacja międzykulturowa - teoria, praktyka i koncepcje

KATEDRA FILOZOFII

75

II

dr Ryszard Kozłowski

 

4/1263

Filozofia męstwa wobec wyzwań edukacyjno-wychowawczych. Cz. III

76

II

dr Miła Kwapiszewska-Antas

 

4/9004834

Światopogląd a edukacja

 

 

dr Józef Kwapiszewski

4/84

77

II

dr Stefan Konstańczak

 

4/969

Polski mesjanizm romantyczny a filozofia narodowa

 

ASYSTENCI Z PROMOTOREM SPOZA UCZELNI

1

IG

mgr Izabela Chlost

 

9/1320

Naturalne i antropogeniczne przemiany stosunków wodnych na Pomorzu

2

IG

mgr Aneta Łojek

 

9/1218

Historyczno-kulturowe i przyrodnicze uwarunkowania turystyki

3

IG

mgr Gabriela Czapiewska

 

9/1116

Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe rolnictwa państwowego i ich wpływ na zagospodarowanie wsi i przestrzeni rolniczej

4

IG

mgr Krzysztof Parzych

 

9/1124

Turystyka młodzieży akademickiej w Polsce

5

IP

mgr Krzysztof Wołodkiewicz

 

3/1257

Funkcjonowanie ucznia w szkole poprzez pryzmat postrzegania go przez nauczyciela

 

Wnioski na finansowanie badań własnych
rozwiń
 
Formularze wniosków na finansowanie badań własnych będą dostępne 10 lutego br.
Badania własne w roku 2010 – informacje dla wnioskodawców
rozwiń
 

1. termin składania wniosków na finansowanie badań własnych upływa z końcem lutego bieżącego roku

2. wnioski należy przygotować na nowych drukach formularzy

3. wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie wniosku w formie papierowej, ze stosownymi podpisami, oraz przesłanie jego wersji elektronicznej na adres: rudziecka@apsl.edu.pl

4. wykazane w części Dorobek publikacyjny wnioskodawców za lata 2006-2009 publikacje należy udokumentować kopią strony tytułowej (osoby, które składały wnioski w latach poprzednich dołączają jedynie kopie dotyczące publikacji z roku 2009)

5. preliminarz kosztów prosimy przygotować dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznanej dotacji na BW.

Uwaga: Ci z Państwa, którzy planują zakupy aparatury bądź skorzystanie z usług obcych, proszeni są o rozwinięcie listy za pomocą znaku + znajdującego się na lewym marginesie arkusza, i wpisanie odpowiednich pozycji (wraz z orientacyjnym kosztem zakupu – w przypadku aparatury).

Przypominamy, że:
1. W AP obowiązują wewnętrzne Zasady przyznawania środków finansowych na badania własne. Punktacja obowiązująca przy ocenie dorobku wnioskodawców tylko częściowo oparta jest na punktacji proponowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. przy przyznawaniu środków brana będzie pod uwagę punktacja za publikacje zamieszczone na aktualnej liście ministerialnej.
3. W ocenie dorobku uwzględniane będą wyłącznie monografie (a nie skrypty i podręczniki). Za wyróżniki monografii uważane będą: znaczny dorobek publikacyjny autora w literaturze cytowanej albo sposób określenia tematyki
- za opublikowanie monografii autor (autorzy) otrzymują 6 punktów
- za autorstwo rozdziału monografii w języku polskim – 2 pkt.
- za autorstwo rozdziału monografii w języku obcym – 3 pkt.
- redakcja monografii – 2 pkt.
- publikacja monografii/rozdziału monografii w języku obcym – 1 pkt
- pozytywna recenzja pracy wnioskodawcy, opublikowana w czasopiśmie z listy punktowanej -1 pkt
4. Nie można uczestniczyć jednocześnie we wnioskach typu II i III.
5. Artykuły opublikowane w zeszytach uczelnianych AP po 1 stycznia 2005 r. są punktowane na dotychczasowych zasadach (0,5 pkt.), z wyjątkiem publikacji asystentów przed doktoratem - zmiana z 0,5 na 1 pkt
6. Niedopuszczalne jest przekroczenie kwoty przyznanej na BW (po odliczeniu narzutu ogólnouczelnianego).