Biuro ds. Nauki

Badania statutowe

Rozwiń wszystkie
 
Zarządzenia Wewnętrzne
rozwiń
 
 1. Regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową - [zobacz]
 2. Załączniki:
  1. Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach działalności statutowej – [zobacz]
  2. Algorytm podziału dotacji na działalność statutową na poszczególnych wydziałach – [zobacz]
  3. Raport roczny z wykonania zadania badawczego (Wydział Filologiczno-Historyczny i Edukacyjno-Filozoficzny) – [zobacz]
  4. Raport roczny z wykonania zadania badawczego (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) – [zobacz]
  5. Raport roczny z wykonanej w AP pracy naukowo-badawczej (zbiorczy raport roczny sporządzany przez instytuty i katedry wydziałów Filologiczno-Historycznego i Edukacyjno-Filozoficznego) – [zobacz]
  6. Raport roczny z wykonanej w AP pracy naukowo-badawczej (zbiorczy raport roczny sporządzany przez instytuty i katedry Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego) – [zobacz]
Przepisy Zewnętrzne
rozwiń
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (nowelizacja z dnia 25 maja 2015 r. - tekst jednolity) - [zobacz]
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 
 • Ustawa o finansowaniu Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. O zasadach finansowania nauki - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych (...) - [zobacz]
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki - [zobacz]
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej - [zobacz]
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnitwa Wyższego nr 2/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania merytorycznej i finansowej kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków - [zobacz]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnicwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych - [zobacz]
Kierownicy jednostek naukowych - Badania statutowe 2012 - raport
rozwiń
 

Szanowni Państwo, informuję, iż raport roczny z wykonanej w jednostce pracy naukowo-badawczej w ramach działalności statutowej w roku 2012 należy sporządzić według wzoru na załączonym formularzu do końca lutego br.

W związku z kategoryzacją, obejmującą również rok 2012, formularze raportu za ten rok zostały dostosowane do jej potrzeb, i są inne dla grupy nauk humanistycznych i społecznych – wydziały: Filologiczno-Historyczny i Edukacyjno-Filozoficzny (formularz - zał. nr 1) i dla grupy nauk do życiu, w której kategoryzowany jest Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (formularz - zał. nr 2)

Raport proszę przekazać w formie elektronicznej (rudziecka@apsl.edu.pl) i papierowej (1 egzemplarz) do Biura ds. Nauki oraz, do wiadomości, dziekanowi Wydziału.

Kierownik Biura ds. Nauki
mgr Renata Rudziecka

Pliki do pobrania:
- Zał. nr 1 - Formularz raportu dla nauk humanistycznych i społecznych
- Zał. nr 2 - Formularz raportu dla nauk o życiu

Kierownicy jednostek naukowych - Badania statutowe 2011 - raport
rozwiń
 

Szanowni Państwo, informuję iż raport roczny z wykonanej w jednostce pracy naukowo-badawczej w ramach działalności statutowej w roku 2011 należy sporządzić według wzoru na załączonym formularzu do końca lutego br.

Raport proszę przekazać w formie elektronicznej (rudziecka@apsl.edu.pl) i papierowej (1 egzemplarz) do Biura ds. Nauki oraz, do wiadomości, dziekanowi Wydziału.

W związku ze zwiększoną w końcu 2011 roku dotacją na prowadzenie badań statutowych proszę o uwzględnienie przyznanych środków w pozycjach tabeli: Wysokość dotacji w roku 2011, Ogółem do wykorzystania, Pozostało na rok 2012.

Kierownik Biura ds. Nauki
mgr Renata Rudziecka

Pobierz plik

Kierownicy jednostek naukowych - Badania statutowe 2010 - raport
rozwiń
 
Szanowni Państwo, informuję iż raport roczny z wykonanej w jednostce pracy naukowo-badawczej w ramach działalności statutowej w roku 2010 należy sporządzić według wzoru na załączonym formularzu do 25 lutego br.
Raport proszę przekazać w formie elektronicznej (rudziecka@apsl.edu.pl) i papierowej (1 egzemplarz) do Biura ds. Nauki oraz, do wiadomości, dziekanowi Wydziału.
 
 
Więcej informacji Biuro ds. Nauki -> podstrona Badania Statutowe
Badania ciągłe w AP - Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
rozwiń
 
Instytut Pedagogiki

 1. Rozwój dzieci w edukacji zintegrowanej; zmiany w edukacji wczesnoszkolnej w kontekście reformy oświaty (reedukacja; animacja kultury; wykorzystywanie różnorodnych form teatralno-dramowych; logopedia; innowacje pedagogiczne; programy autorskie; defektologia)

   

 2. Kształcenie nauczycieli do restrukturalizacji oświaty w perspektywie pedagogiki krytycznej (współczesne teorie, nurty i paradygmaty w pedagogice; integracja szkolna, rewalidacja; pedagogika zdrowia; pedeutologia; andragogika; socjologia edukacji)

 3. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych (pedagogika specjalna, penitencjarna, resocjalizacyjna; praca socjalna; muzykoterapia)

 4. Problematyka stresu zawodowego nauczycieli, zjawiska lęku i agresji w szkole oraz ich profilaktyce, psychologiczne aspekty uzależnień, ryzyka aktywności zawodowej człowieka oraz poczucie tożsamości w okresie dorastania

 5. Funkcjonowanie człowieka we współczesnej rzeczywistości społecznej (metodologiczna i teoretyczna tożsamość pedagogiki społecznej, opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki pracy)

 6. Oświata i szkolnictwo w XX-leciu międzywojennym oraz po II wojnie światowej

 7. Pomiar procesu kształcenia

Katedra Filozofii

1. Światy możliwe a zagadnienia tożsamości,

2. Badania nad istotą wartości w teologii i estetyce. Fenomenologiczne podstawy teorii wartościujących,

3. Etyka o granicach życia ludzkiego,

4. Podstawowe założenia metodyki nauczania filozofii,

5. Uwarunkowania światopoglądowe koncepcji pedagogicznych,

6. Empiryzm w etyce.

Katedra Sztuki Muzycznej

1. Ewaluacja osiągnięć. Metodologia edukacji artystycznej (zastosowanie komputerów w powszechnej edukacji)

2. Muzyka XX wieku a jazz – wzajemne przenikanie i inspiracje

3. Edukacja sztuki – tradycje i współczesność

4. Regionalna historia sztuki

5. Luka edukacyjna w wychowaniu plastycznym a rozwój uzdolnień plastycznych dziecka

6. Historia instrumentów ludowych Pomorza XIX i XX w.

7. Kanony interpretacyjne muzyki Mozarta – tradycje i współczesność

8. Interpretacja muzyki wokalnej Baroku

Badania ciągłe w AP - Wydział Filologiczno-Historyczny
rozwiń
 
Instytut Historii i Politologii
Starożytność
- osadnictwo kultury pomorskiej w dorzeczu Łeby i Redy;
- tradycje narodowe w historiografii antycznej Mezopotamii, Egiptu i Izraela w greckich dziełach historycznych oraz historiografia rzymska okresu pryncypatu.

Doba średniowiecza (powszechna i polska):
- dzieje świata muzułmańskiego i problematyka obszaru bałkańskiego (relacje z cywilizacją Zachodu);
- ruch krucjatowy:
- uniwersalizm średniowiecznej Europy;
- dzieje polityczne i cywilizacja komunalna na przykładzie późnośredniowiecznych miast włoskich;
- stosunki prawnopubliczne między państwem Piastów a Cesarstwem w okresie 963-1102;
- dzieje Pomorza Zachodniego, Gdańskiego i Małopolski (historia Kościoła, elit władzy);
- przemiany struktury terytorialnej państwa Piastów;
- badania nad heraldyką i genealogią polskich rodów rycerskich;
Okres nowożytny i najnowszy (do 1918 r.)
- historia gospodarcza i społeczna Polski w XVII-XVIII w. oraz przyległych krajów niemieckich (Saksonia, Prusy – w tym Wielkopolska w dobie rozbiorowej);
- Pomorze Zachodnie od połowy XVII w. (gospodarka, demografia, życie polityczne, kultura i oświata – zwłaszcza na przykładzie miast);
- Polska myśl techniczno-wojskowa w dobie powstań narodowych; rola ruchu skautowego i harcerskiego w walce o niepodległość i granice Polski w latach 1910-1921;
- rozwój libertynizmu na ziemiach polskich w porównaniu do tego nurtu w innych państwach w XVIII – pocz. XIX w.;
- myśl religijna w Polsce w XVIII stuleciu;
- dzieje kultury Pomorza do przełomu XIX – XX w.
Okres dwudziestolecia międzywojennego i II wojna światowa
- problemy polityczno-militarne w Republice Weimarskiej i w III Rzeszy w kontekście wybranych stosunków polsko-niemieckich po I wojnie światowej (przygraniczne organizacje paramilitarne);
- Pomorze Zachodnie 1918-1945 (dzieje miast; życie kulturalne – biografie znanych niemieckich malarzy związanych z tym regionem);

- służby dyplomatyczne i konsularne II Rzeczypospolitej;

- polski wywiad i wywiad wojskowy 1918-1945; działalność wywiadu i organów bezpieczeństwa ZSRR na ziemiach polskich w latach 1939-1945;
- stosunki polsko-czechosłowackie;

- organizacja systemów obrony przeciwlotniczej Polski od 1918 do czasów współczesnych; szkolnictwo Polskie Marynarki Wojennej 1939-1947;

- rozwój i działalność organizacji Kościoła katolickiego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Nadwiślańskiego).
Historia współczesna – po 1944/45 r. (Polski i regionalna):
- problemy demograficzno-narodowościowe na polskich ziemiach zachodnich i północnych (z zaakcentowaniem obszarów Pomorza Zachodniego i Gdańskiego): migracje – wiejska i miejska (osadnictwo); ludność niemiecka i ukraińska w Polsce po 1945/47 r.
- historia wojskowości polskiej oraz powszechnej i Wojska Polskiego (do 1918 r.);
- opozycja polityczna w Polsce (w tym odrębnie na Pomorzu Zachodnim);
- Polskie Stronnictwo Ludowe 1945-1947.

 

Instytut Neofilologii


1. Zagadnienia literaturoznawcze, zmierzające do wyjaśnienia i określenia specyfiki literatury rosyjskiej na przestrzeni wieków z wyeksponowaniem okresu romantycznego i jego funeralnej topiki pejzażowej oraz literatury współczesnej przełomu stuleci. Wiele uwagi badawczej poświęcono również komparatystyce literackiej oraz problematyce antropologicznej i filozoficznym inspiracjom literackim. Pogranicza literatury, kulturoznawstwa i historii, a przede wszystkim zagadnienie charyzmatu władzy w Rosji I połowy XVI wieku oraz problematyka stosunków polsko-niemieckich przez pryzmat współczesnej literatury i prasy niemieckiej – określają profil kolejnych kierunków badawczych.
2. Zagadnienia lingwistyczne, spośród których do podstawowych należy problematyka unifikacji systemów językowych oraz integracja terminosystemów ze szczególnym uwzględnieniem leksyki biznesu, słownictwa komputerowego oraz ekonomiczno-prawnego na materiale języków polskiego, rosyjskiego i angielskiego w ujęciu konfrontatywnym. Ponadto jeden specjalizacyjnych ważniejszych kierunków specjalizacyjnych stanowi aspekt komunikacji interpersonalnej w kontekście językowym i kulturowym oraz tematyka czysto językoznawcza określona przez szczegółowe zagadnienia funkcjonalnego aspektu składni rosyjskiej i niemieckiej na płaszczyźnie zdania czasownikowego, a także paradygmatów czasownikowych (na materiale języka niemieckiego i współczesnych języków słowiańskich).

3. Zagadnienia glottodydaktyczne, które koncentrują się na specyfice nauczania języka obcego w warunkach pokrewieństwa językowego (na przykładzie języków polskiego i rosyjskiego) oraz „nauczania na odległość” („Dystance Education”) z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych. Do nowych tematów z kręgu metodyki nauczania języków obcych należą badania jakościowe prowadzone nad określeniem cech skutecznego nauczyciela języka obcego w kontekście rzeczywistych profilów skutecznego nauczyciela w warunkach współczesnej szkoły polskiej.

 

Instytut Filologii Polskiej

 

W ramach językoznawstwa diachronicznego rozwijają się badania poświęcone językowi pisarzy polskich (Słowacki, Mickiewicz, Ostrowska, Iwaszkiewicz, Nienacki, Staff), natomiast w zakresie językoznawstwa synchronicznego – badanie semantyki. Duże zainteresowanie wzbudza komunikacja językowa i współczesne technologie informacyjne, teorie językoznawcze, frazeologia i eufemizmy.

W ramach badań literaturoznawczych rozwija się komparatystyka, w tym związki zachodzące między literaturami narodowymi – polską i rosyjską, polską i francuską, polską i żydowską, związki między pisarzami reprezentującymi literatury narodowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się literatura emigracyjna po II wojnie światowej, problematyka zagłady, literatura łagrowa. Prowadzone są badania nad twórczością Konwickiego, Schultza, Bałuckiego, Potockiego, nad aforystyką polską XIX w. Potwierdzeniem znaczącego (od lat) miejsca słupskiej uczelni w badaniach nad polskim romantyzmem są publikacje poświęcone Mickiewiczowi i Norwidowi (habilitacja na ukończeniu).

Pojawiła się również refleksja teoretyczno-literacka – sposób i możliwości dyskursu we współczesnej humanistyce, relacje zachodzące między biografią i tekstem, zwłaszcza w badaniach nad twórczością romantyków. Na uwagę zasługuje podjęcie badań nad prelekcjami paryskimi Adama Mickiewicza. Słupski IFP staje się centrum ogólnopolskiej refleksji nad możliwością napisania monografii prelekcji. Można zauważyć zainteresowanie dekonstrukcją i hermeneutyką.

Badania ciągłe w AP - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
rozwiń
 

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

 1. Biologia populacji ludzkich – współczesnych i pradziejowych na Pomorzu

 2. Przygotowanie nauczycieli biologii do rozwiązywania współczesnych problemów edukacji biologicznej i środowiskowej

 3. Bioindykacja stanu czystości wód śródlądowych i morskich

 4. Ocena i ochrona zasobów flory i fauny Pomorza

 5. Struktura i funkcjonowanie wybranych populacji zwierzęcych i roślinnych

 6. Morfologiczna, cytogenetyczna i fizjologiczna zmienność wybranych gatunków roślin i zwierząt

Instytut Fizyki

 1. Badanie procesów w molekułach wykazujących anomalne niejednorodne poszerzenie widm elektronowych.
 2. Badanie czasowych zależności zmian momentu dipolowego molekuł wykazujących wewnętrzne przeniesienie ładunku.
 3. Selektywne badania procesu wewnętrznego przeniesienia protonu w roztworach drobin flawonów.
 4. Badania spektralne niskotemperaturowej plazmy.
 5. Badania doświadczalne i teoretyczne klasterów wody.
 6. Spektroskopia anihilacji pozytonów.
 7. Oddziaływanie promieniowania słonecznego ze środowiskiem i biosferą.
 8. Zastosowanie metod akustycznych w eksploracji środowiska morskiego.
 9. Badanie i modelowanie optycznych i biooptycznych stanów akwenów naturalnych Pomorza i wybranych akwenów Bałtyku.
 10. Badanie wymiany promieniowania długofalowego między atmosferą a morzem.
 11. Modelowanie teoretyczne klasterów molekularnych
 12. Badanie oddziaływania światła laserowego z atomami wielopoziomowymi.
 13. Badanie procesów formowania się nanostruktur

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

 1. Sedymentologiczne cechy różnych środowisk morfo- i osadotwórczych

 2. Paleogeografia czwartorzędu w nawiązaniu do działalności człowieka w pradziejach i czasach historycznych

 3. Metody teledetekcyjne w badaniach geomorfologicznych i paleogeograficznych

 4. Strategiczne problemy rozwoju Pomorza w procesie integracji europejskiej

 5. Podstawowe kierunki przemian demograficzno-społecznych w regionach nadmorskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego

 1. Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

 2. Turystyka i rekreacja na Pomorzu Zachodnim

 3. Problemy regionalizacji klimatu: metody i aplikacje

 4. Struktura pól klimatycznych na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem opadów atmosferycznych

 5. Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze Pomorza

 6. Zagrożenia antropogeniczne środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego

 7. Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego Pomorza Zachodniego

 8. Problemy geografii kultur

 

Instytut Matematyki

 1. Algebra - Teoria reprezentacji, zastosowania teorii algebraicznych w teorii równań różniczkowych i innych działach matematyki.

 2. Analiza - przestrzenie funkcyjne, odwzorowania ciągłe, ich uogólnienia, odwzorowania wielowartościowe, oscylacja funkcji, przestrzenie dwunormowe, różniczkowalność odwzorowań w przestrzeniach abstrakcyjnych.

 3. Statystyka matematyczna, problemy estymacji, układy dynamiczne.

 4. Zastosowania matematyki w teorii przewodnictwa, w szczególności przewodnictwa w materiałach kompozytowych.

Katedra Nauk o Zdrowiu

 

 1. Jakość życia pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.

 2. Socjomedyczne korelaty późnego macierzyństwa.

 3. Wewnętrzne procedury ewaluacyjne w pomiarze jakości kształcenia pielęgniarek licencjackich

 4. Wyzwania XXI wieku w zakresie chorób cywilizacyjnych a wyposażenie kadry pielęgniarskiej w wiedzę i umiejętności promocji i edukacji zdrowotnej.