Biuro ds. Nauki

Wynagrodzenia dla promotorów i recenzentów

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Komunikat w sprawie możliwości pobierania opłat od osób ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Pracownicy Akademii Pomorskiej w Słupsku, wobec których toczy się postępowanie o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego  czy nadanie tytułu profesora, zainteresowani zwrotem kosztów