Biuro ds. Nauki

Konkursy na projekty badawcze MNiSW

FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WŁASNYCH W TYM HABILITACYJNYCH I PROMOTORSKICH

Termin składania wniosków na najbliższy konkurs upływa 31 stycznia 2010 r. 

Osoby zainteresowane występowaniem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskami o granty własne, promotorskie i habilitacyjne, obowiązane są do składania wniosków przez Internet. 

W tym celu uruchomiony został moduł systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) dostępny pod adresem http://osf.opi.org.pl.

  Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa pisemna forma (stanowiąca komputerowy wydruk aplikacji internetowej – 3 egzemplarzy podpisanych przez właściwe osoby, w tym jeden do Biura ds. Nauki - do 20 stycznia).

Pytania i wątpliwości związane z kwestiami technicznymi i obsługą programu należy kierować do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI):

tel. (022) 825 88 39 i (022) 825 15 46 (w dni robocze w godz. 8-16),

zaś pytania merytoryczne do Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

tel. (022) 52 92 439 i (022) 52 92 482

Terminy zamknięcia konkursów - 31 stycznia i 31 lipca

Terminy składania wniosków w Biurze ds. Nauki - 20 stycznia i 20 lipca (3 egzemplarze)
UWAGA
W przypadku grantu promotorskiego należy dołączyć załączniki określone w paragrafie 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r.:

§ 43. 1. Projekt promotorski, mający na celu przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej, obejmuje badania naukowe z określonej dyscypliny naukowej.

2. Do postępowania konkursowego mogą być przyjęte wyłącznie projekty promotorskie, do których dołączono:

1) udokumentowane potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego przez wykonawcę projektu;

2) oświadczenie, że w skład zespołu wykonawców poza doktorantem i promotorem wchodzi tylko personel pomocniczy;

3) oświadczenie, że promotor nie uczestniczy w kosztach projektu.

Jeżeli jednostka, z której pochodzi wnioskodawca, nie otrzymuje dotacji na badania statutowe, należy dodatkowo dołączyć informacje oraz dokumenty określone w paragrafie 31 ust.3 i 4:

3. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową składa wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego informacje dotyczące:

1) badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku, wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

4. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, poza informacjami wymienionymi w ust. 3 składa dokumenty określone w § 12 ust. 2 (nie dotyczy).

 

KONKURSY NA PROJEKTY BADAWCZE ZAMAWIANE